Vuokraus, WC-tilaelementtirakennus, Flexator Oy, Puistolan raitti 18, Puistolan raitin ala-aste, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-007985
More recent handlings
§ 67

Lisävuokra Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Puistolan ala-asteen koululle osoitteessa Puistolan raitti 18

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korottaa vuokraa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle osoitteessa Puistolan raitti 18.

Puistolan raitti 18, lisä wc-paviljongin rakentaminen, hanke 2821P20877.

Lisävuokra sopimuksille 211022632, 211022795 ja 211027831 on 1,43 euroa/m2/kk yhteensä kaikkien sopimusten osalta 4 603,17 euroa/kk. Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2021. päättyen 30.11.2022.

Vuokralaisen purkaessa vuokrasuhteen ennen 30.11.2022 peritään poistamatta jäänyt osuus muutostyöinvestoinneista.

Päätöksen perustelut

Puistolan raitin ala-asteen pihalle hankittiin 2017 erillinen wc – paviljonki, jolla varmistetaan wc-tilojen kattavuus kaikille koululaisille Puistolan ala-asteella.

Kohde on vuokrattu Temporent Oy:lta ja vuokra-aika päättyy 30.11.2022.

Puistolan raitin ala-asteen tiloissa on 3219 htm2.

This decision was published on 01.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö