Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, kulttuurikeskukset-palvelun päällikkö, muutos määräajaksi

HEL 2021-008035
More recent handlings
§ 49

Kulttuurikeskukset-palvelun päällikön viranhoitomääräyksen muutos määräajaksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti perustuen hallintosäännön 14 luvun 1 § 9 kohtaan muuttaa kulttuurikeskukset-palvelun päällikön virkatehtävää (vakanssi 461014) määräajaksi 1.8.2021-31.7.2022. Viranhaltijana jatkaa Marja-Elina Tyrväinen hoitaen määräajan muuttunutta virkatehtävää. Virkatehtäviin ei määräajalla sisälly kulttuurikeskukset-palveluun liittyviä tehtäviä, minkä vuoksi määräajalla viranhaltija käyttää käytännössä projektipäällikkö-nimikettä, joka vastaa paremmin muuttuneita työtehtäviä.

Määräajalla virkatehtävään kuuluvat seuraavat tehtävät:

1) Taiteen ja kulttuurin tilojen edistäminen sekä alueiden kehittäminen taiteen ja kulttuurin keinoin

2) Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan yhteyshenkilönä toimiminen arkkitehtuuri- ja designmuseo -hankkeessa

3) Kulttuurijohtajan määräämät tehtävät

Kulttuurikeskukset-palveluun liittyvistä viranhaltijatehtävistä- ja päätöksistä vastaa määräajalla kulttuurijohtaja. Muut kulttuurikeskukset-palvelun päällikön tehtävät on määräaikaisesti uudelleen organisoitu kulttuurikeskukset-palvelun sisällä työsuhteessa olevien kulttuurikeskusten johtajien kesken.

Päätöksen perustelut

Kuvaus taustasta

Kulttuurin palvelukokonaisuuden kulttuurikeskukset-palvelun päällikön nykyinen virkatehtävä on kuvattu toimintasäännössä alla olevan mukaisesti. Toimintasäännön mukaiset tehtävät jatkuvat organisaatiossa, mutta ne on määräaikaisesti uudelleen organisoitu kulttuurikeskukset-palvelun sisällä työsuhteessa olevien kulttuurikeskusten johtajien kesken. Kulttuurikeskukset-palvelussa ei ole muita virkoja kuin kulttuurikeskukset-palvelun päällikön virka, jonka sisältö muutetaan määräajaksi. Määräajalla kulttuurijohtaja vastaa kulttuurikeskukset-palveluun liittyvistä viranhaltijapäätöksistä.

“Kulttuurikeskukset -palvelu vastaa taide- ja kulttuuripalvelujen sekä taidekasvatus-palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille kulttuurikeskuksissa. Kulttuurikeskukset tarjoavat ammattitaiteilijoille esitys-, taideopetus- ja galleriatiloja sekä tuottavat palveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuurikeskukset -palvelua johtaa kulttuurikeskusten päällikkö. Palvelun päällikkö suorittaa kulttuurijohtajan määräämät tehtävät. Kulttuurikeskukset-palvelun yksiköt ovat Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo. Yksiköt vastaavat oman kulttuurikeskuksensa sisällöstä ja toiminnasta sekä keskuksen palvelujen yhteistyöstä. Kutakin yksikköä johtaa kyseisen yksikön johtaja.”

Helsingin kaupungin kaupunkistrategiassa on tunnistettu tarve varmistaa, että kaupungin tiloja on helppoa ja turvallista käyttää kulttuuritoimintaan. Niin ikään on tunnistettu tarve helpottaa julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Toisaalta tavoitteena on myös tilatehokkuuden edistäminen kaupungin omissa tiloissa ja tyhjiksi jääneiden arvorakennusten parempi hyödyntäminen. Strategian mukaan kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä. Taiteen ja kulttuurin tilojen edistämisen tarve on tullut esille myös taiteen ja kulttuurin toimijoiden kautta muun muassa Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030 visiotyössä sekä Noren Oy:n Kulttuurin ja vapaa-ajantoimialan palvelustrategiatyön tueksi tekemässä ekosysteemiselvityksessä. Asian edistäminen halutaan varmistaa kohdentamalla työhön asiantuntevan ja hyvin verkostoituneen projektipäällikön työpanos määräajaksi. Työ tehdään yhdessä Kaupunkiympäristön toimialan, taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustaminen on edennyt hankevaiheeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki ovat keväällä 2021 valinneet hankkeelle johtajan ja asettaneet sille ohjausryhmän, jonka tehtävänä on uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustamisen valmistelu ja ohjaaminen. Helsingin kaupungilla ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on hankkeen tässä vaiheessa tarve osoittaa työhön määräajaksi projektipäällikkö, joka toimii yhteyshenkilön roolissa varmistaen osaltaan kaupungin tavoitteiden toteutumisen hankkeessa yhteistyössä toimialajohtajan ja hankkeeseen liittyvien muiden kaupungin tahojen kanssa sekä hankkeen muiden toimijoiden kanssa.

This decision was published on 05.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 09 310 26157

mari.mannisto@hel.fi