Vuokraus, alue huoltorakennuksen sijoittamiselle, Adjutantinpuisto, Kulosaarenkenttä, Kulosaaren Kenttä Oy

HEL 2021-008149
More recent handlings
§ 29

Huoltorakennuskontin sijoittaminen Kulosaarenkentän alueelle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja oikeuttaa Kulosaaren Kenttä Oy:n (2910824-2)
sijoittamaan Helsingin kaupungin 42. kaupunginosassa (Kulosaari) sijaitsevalle Kulosaarenkentälle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 10.4.2018, § 83 päätöksellä yhtiölle vuokratulle 7 100 neliömetrin suuruiselle, karttaliitteeseen merkitylle maa-alueelle 29 neliömetrin suuruisen tehdasvalmisteisen huolto- ja pukuhuonekontin. Kontin sijoitusoikeus myönnetään ajalle 1.9.2021 - 31.8.2027.

Sijoitusoikeudesta peritään kuukaudessa 0,65 €/ m². Perittävä vuokra kuukaudessa on 18,85 euroa (alv. 0 %). Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Vuokra peritään vuosittain yhdessä erässä.

Muut kontin sijoittamiseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulosaaren Kenttä Oy:n kontin sijoitushakeminen

Kulosaaren Kenttä Oy on hakenut oikeutta sijoittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 10.4.2018, § 83 päätöksellä yhtiölle vuokratulle 7 100 neliömetrin suuruiselle maa-alueelle tehdasvalmisteisen huolto- ja pukuhuonekontin tukemaan kentällä tapahtuvaa liikuntatoimintaa. Maa-alueelle sijoitettavan kontin koko on 29 neliömetriä.

Kulosaaren Kenttä Oy on saanut kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelulta 27.5.2021 toimenpideluvan huolto- ja pukuhuonekontin sijoittamiseksi Kulosaarenkentän alueelle.

Konttirakennuksen sijoittamisoikeus- ja -aika

Kulosaarenkentällä sijaitseva maa-alue on vuokrattu Kulosaaren Kenttä Oy:lle liikuntatoimintaa varten ajalle 1.5.2018 - 31.12.2033. Huoltokontin sijoittaminen aiemmin vuokratulle maa-alueelle myönnetään karttaliitteeseen merkityn sijoituksen mukaisesti ajalle 1.9.2021 - 31.8.2027.

Sijoitusoikeuden saajalla on oikeus sopimusajan päättyessä saada uusi sijoitusoikeus myöhemmin päätettävissä jaksoissa samaan ajankohtaan 31.12.2033 saakka, mikäli sijoitettavaa huoltorakennusta käytetään samanlaiseen tarkoitukseen. Sijoitusoikeuden jatkamisesta sovitaan viimeistään puoli vuotta aikaisemmin sopimuskauden päättymistä 31.8.2027.

Vuokra

Konttirakennuksen sijoitusoikeudesta peritään kuukaudessa 0,65 €/m². Perittävä vuokra kuukaudessa on 18,85 euroa (alv. 0 %). Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Vuokra peritään vuosittain yhdessä erässä eräpäivällä 5.5. Vuoden 2021 vuokra peritään yhdessä erässä 5.11.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 25.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.