Vuokraus, toimitila, Ohrahuhdantie 2 B, NTS Kiinteistöt Oy / Sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-008227
More recent handlings
§ 15

Vuokraus, toimitila, Ohrahuhdantie 2 B, NTS Kiinteistöt Oy / Sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Ohrahuhdantie 2B sijaitsevan 2. kerroksen noin 330,0 m² suuruisen toimistotilan vuokrauksen NTS Kiinteistöt Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 3 300 euroa/kk arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Lisäksi tiloista peritään toiminnallisten muutostöiden muutostyökulut kahden vuoden (48 kk) ajan 1 472 euroa/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

HL 51 §:n perustella korjattu "kahden vuoden" aika oikeaksi päätöksessä TM 12.7.2021

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Ohrahuhdantie 2B sijaitsevan 2. kerroksen noin 330,0 m² suuruisen toimistotilan vuokrauksen NTS Kiinteistöt Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 3 300 euroa/kk arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Lisäksi tiloista peritään toiminnallisten muutostöiden muutostyökulut neljän vuoden (48 kk) ajan 1 472 euroa/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Vuokralainen tekee tiloihin oman sähkösopimuksen, vesimaksu laskutetaan kulutuksen mukaan. Lämmitys ja jätehuolto sisältyvät vuokraan.

Sopimus tehdään määräaikaisena ajalle 1.9.2021-31.8.2025, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Päätöksen perustelut

Nykyisistä sosiaali- ja terveystoimialan Paloheinän kotihoidon tiloista luovutaan, sillä tilojen omistaja on hakenut asemakaavamuutosta ja nykyinen toimistorakennus puretaan. Nykyiset tilat, joista luovutaan, sijaitsevat osoitteessa Välitalontie 72, 00660 Helsinki (sopimus 211023084). Nykyistä vuokrasopimusta ei ole vielä irtisanottu.

Uuden Paloheinän kotihoidon tilojen kokonaisvakanssimäärä on 28. Tilat soveltuvat sijaintinsa puolesta kotihoidon alueen työntekijöille hyvin ja pienillä toiminnallisilla muutostöillä tilat saatetaan kotihoidon toimistotilakäyttöön. Tilat sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella. Alueelta ei voitu osoittaa kotihoidolle kaupungin omistamia tiloja.

Tiloihin tehdään omistajan (NTS Kiinteistöt Oy) puolesta toiminnallisia muutostöitä, jotta tilat sopivat paremmin kotihoidon käyttöön. Muutostöistä peritään lisävuokraa kahden vuoden ajan kuukausittain 1 472 euroa/kk.

Tiloista perittävä pääomavuokra on 3 300 euroa/kk sekä kahden vuoden ajan toiminnallisten muutostöistä perittävä lisävuokra 1472 euroa/kk. Lisäksi vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, 165 euroa/kk.

This decision was published on 09.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miika Mäkelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 35490

miika.makela@hel.fi

Attachments

1. Ohrahuhdantie 2B Hki Hgin kaupunki 330m2

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.