Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti, KORK BAR, Kanavaranta 3 C, Macacos Bar Oy

HEL 2021-008243
More recent handlings
§ 68

Beslut i ärende om ansökan om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor (tillståndsnummer 71806082)

Terveysinsinööri 1

Beslut

Hälsöingenjör har med anledning av er ansökan för detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor beslutat följande:

Sökande

Macacos bar Oy, Porvoonkatu 53, 00520 Helsinki

FO-nummer

3013260-2

Detaljförsäljningsplats

KORK BAR, Kanavaranta 3 C, 00160 Helsinki

Anhängiggörande

Ansökan har inkommit den 8.7.2021.

Grunduppgifter

Sökanden har skickat in en ansökan för detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor med en redogörelse för antal och placering av försäljningsdiskar vid försäljningsplatsen samt för placering av tobaksprodukter och rökningsredskap vid försäljningsdisken. Sökanden har i ansökan meddelat försäljning av tobaksprodukter. Sökanden har också skickat in en egenkontrollplan som bilaga till ansökan.

Enligt ansökan finns det 1 stycken försäljningsdiskar för tobaksprodukter vid försäljningsplatsen.

Beslut

Hälsöingenjör beviljar tillstånd för detaljförsäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor.

Motivering

Detaljförsäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor har arrangerats så att den uppfyller kraven i tobakslagen (549/2016) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaksprodukter och motsvarande produkter (593/2016).

Giltighet

Innehavaren av ett tillstånd skall underrätta kommunen som har beviljat detaljhandelstillståndet om de uppgifter som angetts i tillståndsansökan ändras samt om försäljningen upphör. Om tillståndsinnehavaren påbörjar detaljförsäljning av nikotinvätskor eller avslutar detaljförsäljning av tobaksprodukter skall denne underrätta kommunen som har beviljat detaljhandelstillståndet om ändringen.

Tillståndsavgift

195 euro

Årlig tillsynsavgift

500 euro. Antalet detaljhandelsdiskar påverkar på den årliga tillsynsavgiften. Storleken på den årliga tillsynsavgiften fastställs enligt den gällande taxan vid tidpunkten för fastställandet av avgiften. Dagen för fastställandet av avgiften är under det första året det datum då försäljningstillståndet beviljades och under de därefter följande åren den 1 januari. Indrivning av den årliga tillsynsavgiften avslutas först efter att tillståndsinnehavaren har meddelat den som beviljat tillståndet om att detaljhandel med tobaksprodukter har avslutats. Avgifter återbetalas inte.

Dokument som ligger till grund för beslutet

1. En tillståndsansökan för detaljhandel i enlighet med § 44 i tobakslagen, 8.7.2021
2. En egenkontrollplan i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaksprodukter och motsvarande produkter 593/2016.

Rättsnormer som har tillämpats

Tobakslag (549/2016)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandel med tobaks-produkter och motsvarande produkter (593/2016)
Helsingfors stads miljöhälsovårds taxa och avgifter, Bilaga 3, paragraf 1 och 4.

Ändringssökande

Anvisningar om ändringssökande finns bifogade.

Fakturan sänds separat från ekonomiförvaltningstjänsten för Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral.

Tillståndsmyndighet och enhet

HELSINFORS STAD
AVDELNING FÖR MILJÖHÄLSA

This decision was published on 13.07.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet ska sökas genom förvaltningsbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, fördel eller skyldighet direkt påverkas av beslutet (part).

En myndighet får även anföra besvär över ett beslut om överklagandet är behövligt med anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet den dag då beslutet överlämnats till parten eller hans eller hennes lagliga företrädare.

Om beslutet har delgetts per post utan mottagningsbevis anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Om delgivningen har skett per post mot mottagningsbevis anses en part ha fått del av beslutet vid den tid som mottagningsbeviset utvisar.

Vid offentlig delgivning anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett meddelande om beslutet publicerats.

Vid bevislig elektronisk delgivning anses beslutet ha delgetts då handlingen har blivit hämtad från en av myndigheten anvisad server, databas eller någon annan fil.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet och tillställande av besvärsskriften

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska anges

  • det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
  • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
  • grunderna för yrkandena;
  • vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvärsskriften ska fogas

  • det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
  • utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
  • de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015). Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

 
E-postadress:
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 
Close

Ask for more info

Pia Malm, terveysinsinööri, telefon: 09 310 32034

pia.malm@hel.fi

Attachments

1. 71806082
2. Hakemus 8.7.2021
3. Hakemus 8.7.2021, liite, omavalvontasuunnitelma

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.