Alitusoikeus, vuoden 2021 tulosbudjetti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-008244
More recent handlings
Case 5. / 98 §

Toimintakatteen alitusoikeuden ja palkkakehityssuunnitelman kohdentaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 tulosbudjetissa

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että kaupunginvaltuuston 16.6.2021 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myöntämä 7 668 000 euron toimintakatteen alitusoikeus kohdennetaan koronavaikutuksista johtuvaan kansalaistoimijoiden avustamisen tarpeeseen sekä kompensoimaan tulosbudjetissa koronan aiheuttamia tulojen menetyksiä.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kaupunginvaltuuston 5.5.2021 päättämän palkkakehityssuunnitelman kohdennukset 106 000 euroa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston myöntämä määrärahojen ylitysoikeus ja toimintakatteen alitusoikeus

Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021 päätöksessään oikeuttaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet. Yhteensä nämä käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat 163 500 000 euroa ja toimintakatteen alitukset 7 700 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta kaupunginvaltuuston päätös on seuraava:

Ta-kohta 4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
Toimintakate talousarviossa − 196 576 000 euroa

Tulojen alitus 6 024 000 euroa
Menojen ylitys 1 644 000 euroa
Toimintakatteen alitus 7 668 000 euroa

Samalla kaupunginvaltuusto edellytti, että toimialalautakunnat tarkistavat tulosbudjettinsa ja toimintasuunnitelmansa päätöksen mukaisiksi. Tulosbudjetissa ja toimintasuunnitelmassa on esitettävä, mitä koronaan liittyviä kustannuksia ylitysoikeudella tai toimintakatteen alituksella katetaan ja mikä sen vaikutus on toiminnan tavoitteisiin sekä suoritteisiin. Lisäksi tulosbudjetissa on esitettävä kustannuspaikka- ja kirjausrakenne, jolle kustannukset kirjataan.

Myönnettäviä ylitysoikeuksia on mahdollista käyttää ainoastaan koronasta aiheutuvien määräaikaisten suorien ja välillisten kustannusten korvaamiseen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi, ja enintään se määrä, kuin kustannuksia on aidosti vuoden loppuun mennessä toteutunut.

Lisäksi kaupunginvaltuusto totesi, että myönnettyjä ja mahdollisesti käyttämättä jääviä ylitysoikeuksia ei voi käyttää tulospalkkioiden maksamiseen toimialoilla.

Kaupunginvaltuuston päättämä määrärahojen siirtäminen palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti 5.5.2021 päätöksessään siirtää vuoden 2021 talousarvion määrärahoja yhteensä 4 402 000 euroa palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi.

Määrärahat siirretään talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat seuraaville toimialoille: Kasvatus ja koulutus, Kaupunkirakenne, Pelastuslaitos, Kulttuurin ja vapaa-aika sekä Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Palkkakehityssuunnitelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehityssuunnitelmalla on vuodesta 2019 alkaen vastattu järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti tähän haasteeseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, talousarviokohta 4 10 01 siirretään määrärahaa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan 106 000 euroa.

Alitusoikeuden ja palkkakehityssuunnitelman kohdentaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetissa

Kaupunginvaltuuston 16.6.2021 päätöksen mukainen katteen alitusoikeus kohdennetaan seuraavalla tavalla:

Selitys Tiliryhmä Summa Tulosyksikkö
Tulojen alitus 1. ennusteesta Muut toimintatuotot  -  6 024 000 e 2900000
Menojen alitus 1. ennusteesta Muut toimintakulut  + 1 856 000 e 2900000
Avustusmenojen lisäys Kvsto 16.6. Avustukset  -  3 500 000 e 2900000
Toimintakatteen alitus Yhteensä -  7 668 000 e  

Palkkakehitysohjelma perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2021 tekemään päätökseen määrärahojen siirrosta talousarviokohdalta 1 30 01 (Khs käyttövarat) Ta-kohdalle 4 10 01 (Kulttuuri ja vapaa-aika).

Selitys Tiliryhmä Summa Tulosyksikkö
Palkkakehitysohjelma Kvsto 5.5. Palkat ja palkkiot  - 90 100 e 2920000
Palkkakehitysohjelma Kvsto 5.5. Palkat ja palkkiot  - 15 900 e 2930000
Toimintakatteen muutos Yhteensä - 106 000 e  
Close

This decision was published on 27.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Ask for more info

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi