Vuokraus, päiväkotitilat, Kiilletie 6, Päiväkoti Louhikko, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-008254
More recent handlings
§ 47

Vuokraus, päiväkotitilat, Kiilletie 6, Päiväkoti Louhikko, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteeseen Kiilletie 6, 00710 Helsinki, päiväkoti Louhikko, rakennetun uudiskohteen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1063 htm2 lasten päiväkodiksi siten, että pääomavuokra on 20,34 euroa/ m²/kk ja ylläpitovuokra 6,03 euroa/m²/kk. Lisäksi veloitetaan kaupunkiympäristön hallintokulu 0,50e/m2.

Kokonaisvuokra on yhteensä 26,87 euroa/ m²/kk, 28 563 euroa/kk, 342 754 euroa/v

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tulee käyttöön erilliset varastot, 24m2 ja 25m2, siten, että ne sisältyvät olemassa olevaan päiväkotitilan vuokraan.

Toistaiseksi voimassa oleva hallintasopimus alkaa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osalta 1.3.2021. Irtisanomisaika on 12 kk niin, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osalta 28.2.2040.

Sopimuksessa noudatetaan kaupungin sisäisiä hallinnanluovutuksen sopimuksia ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Edellinen, purettu päiväkoti Louhikon rakennus ei vastannut päiväkotitoiminnan edellyttämää kuntoa. Päiväkoti Louhikko on osa alueen pysyvää palveluverkkoa. Alueen palvelujen turvaamiseksi uudisrakennus toteutettiin nykyistä suurempana yksikkönä poikkeamispäätöksellä.

Pihlajamäki-Pihlajiston alueelle osoitteeseen Kiilletie 6 valmistui vuoden alussa 2021 päiväkoti uudisrakennuksena, jossa on 132 tilapaikkaa. Päiväkodin uudisrakennus tarjoaa varhaiskasvatukselle toimivat ja ajanmukaiset tilat sekä noin 40 uutta tilapaikkaa päiväkoti Louhikon aikaisempiin tilapaikkoihin verrattuna. Uusi päiväkoti mahdollistaa varhaiskasvatuspaikan tarjoamisen lähipalveluna.

Hankkeen kokonaisarvo oli 4 730 000e.

This decision was published on 13.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi