Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, elintarviketarkastaja, työavain KYMP-03-46-21

HEL 2021-008312
More recent handlings
§ 21

Palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön elintarviketarkastajan viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö valitsi ravintolat-tiimin elintarviketarkastajan virkaan (023013) ympäristöteknologian insinööri ********** 1.9.2021 alkaen 3 165,78 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu yhden kuukauden (1 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.7.2021 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 30.6.-29.7.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa sekä LinkedInissä.

Elintarviketarkastajan tehtävänä on elintarvikevalvonnan keskitetyn neuvonnan tehtävät, lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistojen tarkastukset sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Työtehtäviin sisältyy mahdollisesti myös muita yksikön toimialaan liittyviä tehtäviä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä sekä hyviä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja. Toivottavaa on myös kyky uudistua ja halu oppia uutta. Eduksi katsotaan elintarvikelainsäädännön hyvä tuntemus.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 49 henkilöä, joista 10 henkilöä ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella ********** Heitä haastattelivat elintarviketurvallisuuspäällikkö Riikka Åberg ja tiimipäällikkö Mia Degerlund 12.8.2021.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Elintarviketarkastaja toimii elintarviketurvallisuusyksikön ravintolat-tiimissä. Hänen tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonnan lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistojen tarkastukset sekä ilmoitusten käsittely, neuvonta ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Lisäksi tehtävään sisältyy mahdollisesti muita yksikön toimialaan liittyviä tehtäviä. Viran erityisvastuualueena on yksikön keskitetty neuvontapalvelu.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten ja toiveiden lisäksi erityistä huomiota kokemukseen elintarvikevalvonnasta, elintarvikehygieeniseen osaamiseen, asiakaslähtöiseen työotteeseen sekä vuorovaikutustaitoihin.

**********

Kaikilla haastatellulla on haastattelujen perusteella hyvät vuorovaikutustaidot.

**********

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelujen perusteella, että ********** on parhaimmat edellytykset elintarviketarkastajan viran menestykselliseen hoitamiseen.

********** on tehtävään edellytetty koulutus ja kokemusta elintarvikevalvonnan lakisääteisistä viranomaistehtävistä, kuten elintarvikehuoneistojen tarkastuksista sekä ilmoitusten käsittelystä, neuvonnasta ja toimenpidepyyntöjen käsittelystä. Hänellä on myös pitkä kokemus asiakaspalvelutyöstä ja tehtävän edellyttämää kykyä vastata tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti.

Hänen elintarvikehygieeninen osaaminen painottuu virkaan kuuluvien työtehtävien, kuten tarjoilupaikkojen ja elintarvikemyymälöiden valvontaan sekä muihin elintarvikevalvonnan lakisääteisiin viranomaistehtäviin. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi virkaan kuuluu keskitetyn neuvonnan tehtävät, jossa tarvitaan hyvää asiakaspalvelu- ja neuvontaosaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Näistä hänellä on pitkä kokemus aikaisemmista työtehtävistä.

This decision was published on 27.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mia Degerlund, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 32055

mia.degerlund@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto KYMP-03-46-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.