Nimikemuutos, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginorkesteri, hallintopäällikkö

HEL 2021-008318
More recent handlings
§ 51

Hallintopäällikön virkanimikkeen muuttaminen kaupunginorkesterissa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti muuttaa kaupunginorkesterin hallintopäällikön vakanssin 46708 virkanimikkeen. Uusi nimike on 2. intendentti 1.7.2021 lukien.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian 21.12.2020 antaman ohjeen virkajärjestelyjä ja virkasuhdetta koskevista menettelytavoista mukaan viran nimikkeen muuttamisesta päättää hallintosäännön mukainen toimielin tai viranhaltija. Mikäli viran nimikettä ei ole todettu hallintosäännössä, viran nimikkeen muuttamisesta päättää toimialajohtaja. Kaupunginorkesterin hallintopäällikön nimikettä ei todeta hallintosäännössä, joten päätösvalta on toimialajohtajalla.

2. intendentti on uusi nimike, joka kuvaa uudistunutta tehtävänkuvaa aiempaa hallintopäällikköä paremmin. Nimike on laajalti kansainvälisessä orkesterikentässä käytössä, ja myös muissa Suomen isommissa sinfoniaorkestereissa vastaava tehtävä on nimikkeellä II- tai apulaisintendentti.

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden kohdan 8.10 mukaan kaupunginkanslian lausunto on pyydettävä, kun valmistellaan uusien tai vain vähän käytössä olevien nimikkeiden käyttöönottoa. 2. intendentti on Helsingin kaupungilla uusi nimike ja sen käyttöönotolle on saatu kaupunginkanslian puoltava lausunto 11.6.2021.

Virka on täytetty ja viranhaltijaa on kuultu ennen muutosta 22.3.2021. Viranhaltijalla ei ole huomautettavaa nimikkeen muuttamiseen.

This decision was published on 03.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 09 310 22701

aleksi.malmberg@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja