Kokoonpano, jäsenten nimeäminen Kårkulla samkommun -kuntayhtymään, 2021-2025

HEL 2021-008562
More recent handlings
Case 6. / 569 §

V 25.8.2021, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet
Varajäsenet
Inger Östergård
Topi Lappalainen
Arja Karhuvaara
 
Touko Niinimäki
Veera Florica Rajala
 
 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Elisa Gebhardin ehdotuksesta esittää Inger Östergårdia jäseneksi ja Topi Lappalaista hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Arja Karhuvaaraa jäseneksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta esittää Touko Niinimäkeä jäseneksi ja Veera Florica Rajalaa hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kårkulla samkommun on kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu kuntayhtymä, jonka tarkoituksena on jäsenkuntiensa ruotsinkielisen väestön erityishuollon järjestäminen. Helsinki on kuntayhtymän jäsen.

Helsingin kaupungilla on perussopimuksen mukaan oikeus valita kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kuntayhtymän valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 56 §:n mukaan Kårkullan kuntayhtymän toiminta tulee muuttumaan. Sen tehtävät, kiinteistöt ja toimitilat siirtyvät hyvinvointialueille vuonna 2023.

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kuntayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.

Kaupunginhallitus toteaa, että tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Close

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 556

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Close

This decision was published on 31.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi