Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 4, tuntiopettaja (Speedway to work), työavain KASKO-03-155-21

HEL 2021-008701
More recent handlings
§ 5

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 4, tuntiopettaja (Speedway to work), työavain KASKO-03-155-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita tuntiopettajan, sosiaali- ja terveysala, määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2021-31.7.2022 **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 15.6.-30.6.2021 yksi (1) tuntiopettajan, sosiaali- ja terveysala, paikka. Määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 4.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-155-21. Määräaikaan 30.6.2021 klo 16 mennessä tehtävää haki yhdeksän (9) hakijaa. Hakijoista 3 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat kutsuttiin Teams-ryhmähaastatteluun, joka pidettiin 7.7. Haastattelijoina toimivat rehtori Eeva Sahlman ja koulutuspäällikkö Satu Suihkonen.

Lisäksi ryhmähaastatteluun osallistuneet kaksi (2) hakijaa yksilöhaastateltiin.

Viranhaltijan tehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammatillisten- ja yhteisten tutkinnon osien opetus-, ohjaus- ja kehittämistehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opetuksesta ja ohjauksesta, kulttuurisesti moninaisen kohderyhmän tarvelähtöisestä opetuksesta ja ohjauksesta sekä joustavuutta suunnitella ja toteuttaa yhdessä tiimin kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut.

Koulutuspäällikkö päätti valita tuntiopettajan, sosiaali- ja terveysala, määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2021-31.7.2022 **********

Valittu täyttää kelpoisuusehdot ja hänellä on monipuolista alan työkokemusta sekä kokemusta henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelusta ja opetuksesta.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 02.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1