Tarkastuslautakunnan kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito

HEL 2021-008782
More recent handlings
Case 3. / 61 §

Tarkastuslautakunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua syyskaudella vuonna 2021:

-
31.8.2021 klo 16
-
14.9.2021 klo 16
-
19.10.2021 klo 16
-
16.11.2021 klo 16
-
14.12.2021 klo 16

Kokoukset pidetään sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla, tai tilanteen niin salliessa tarkastuslautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Unioninkatu 25, 00170 Helsinki.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. 3 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä
vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä. Jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä. Toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti.

Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Ehdotus tarkastuslautakunnan syksyn 2021 kokousajoista on valmisteltu yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajien kanssa.

Close

This decision was published on 23.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi