Kokousajat, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2021-2025

HEL 2021-008928
More recent handlings
Case 3. / 96 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syyskauden kokousajat vuonna 2021

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu syyskaudella 2021 seuraavasti:

ti 7.9.2021
klo 16.15
ti 21.9.2021
klo 16.15
ti 5.10.2021
klo 16.15
ti 26.10.2021
klo 16.15
ti 16.11.2021
klo 16.15
ti 30.11.2021
klo 16.15
ti 14.12.2021
klo 16.15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu Fredriksbergin B-talossa lautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Konepajankuja 3, 2. kerros. Koronapandemiatilanteen niin vaatiessa lautakunnan kokouksiin on myös mahdollisuus osallistua sähköisessä toimintaympäristössä etänä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvinä oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Close

This decision was published on 27.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Ask for more info

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera@hel.fi