Hankesuunnitelma, Huokotie 3, Jakomäen peruskoulun ja sivurakennuksen purkaminen

HEL 2021-008936
More recent handlings
§ 27

Jakomäen peruskoulun ja sivurakennuksen purkaminen teknisen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Jakomäen peruskoulun ja sivurakennuksen purkamisen 30.7.2021 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5323 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 600 000 euroa toukokuun 2021 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Yleistä hankkeesta

Viranomaisten ennakkolausunnot: Purkulupa on myönnetty ja päätös on lainvoimainen 30.6.2021. Purkulupatunnus LP-091-2021-03007.

Rakennukset ovat olleet aikaisemmin kaskon opetuskäytössä. Toiminta on siirretty pois rakennuksista 2020 ja rakennukset ovat olleet sen jälkeen tyhjillään. Rakennukset ovat siihen kohdistunutta ilkivaltaa lukuun ottamatta olleet alkuperäisessä kunnossaan ja teknisesti käyttöikänsä päässä. Rakennukset ovat opetuskäytöstä poistumisen jälkeen olleet jatkuvan ilkivallan kohteena ja kuormittaneet isännöintiä, pelastuslaitosta ja poliisia huomattavan paljon.

Rahoitus

Hanke toteutetaan esirakentamishankkeena ja rahoitetaan talousarvion alakohdasta 8 01 03 01, Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman hankesuunnittelu-/urakkavaiheen kustannusarvio on 600 000 euroa arvonlisäverottomana; kausi toukokuu/2021.

Teknisen hankkeen vuokravaikutus

Ei vuokravaikutusta, purkuhanke.

Aikataulu ja toteutus

Työ on suunniteltu aloitettavaksi 08 kk/2021 ja valmistuvaksi 12 kk/2021.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta.

This decision was published on 11.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jarmo Metsälä, projektipäällikkö, puhelin: 09 31038703

jarmo.metsala@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lönnberg
vs. tilapäällikkö

Attachments

2. Kustannusarvio (UKA) 4.8.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.