Vuokraus, vuokrasopimuksen muutos, tontti 28142/1, Patola, Oulunkylä, As Oy Helsingin Kivalterintie 20

HEL 2021-009225
More recent handlings
§ 14

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen vähäinen muuttaminen (Oulunkylä, tontti 28142/1)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti muuttaa Asunto Oy Helsingin Kivalterintie 20 -nimiselle yhtiölle (Y-tunnus 0235097-9) vuokratun Helsingin kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) sijaitsevan korttelin 28142 tontin 1 (kiinteistötunnus 91-28-142-1, pinta-ala 9 781 m², os. Kivalterintie 20) maanvuokrasopimusta nro 23783 1.3.2023 alkaen liitteestä 1 ilmenevin ehdoin.

Samalla tiimipäällikkö päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus-tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimuksen muutoksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Sopimusmuutos on allekirjoitettava yhdessä vuokraoikeuden osan kauppakirjan kanssa.

Lopuksi asuntotontit-tiimin päällikkö totesi, että Asunto Oy Helsingin Kivalterintie 20 on antanut sähköpostitse 23.8.2021 maanvuokrasopimuksen 17 §:ssä edellytetyn riittävän selvityksen alueella harjoitetusta toiminnasta ja siellä mahdollisesti säilytetyistä aineista. Annettu selvitys ei anna aihetta jatkotoimenpiteille. Selvitysvelvoite on siten täytetty.

(A1128-1248)

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 15.5.2018 (247 §) siirtää hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 1 - 9 kohtien toimivaltaa päättää toimielinten päättämien sopimusten ehtojen vähäisistä muutoksista ja lisäyksistä mm. kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asuntotontit-tiimin päällikölle.

Kyseessä on täydennysrakentamista mahdollistavan lainvoimaisen asemakaavan muutoksen nro 12445 toteuttamiseksi tarvittava maanvuokrasopimuksen muutos, jolla muutetaan tontin 28142/1 maanvuokrasopimusta siten, että vuokra-alue on noin 7 884 m²:n suuruinen määräala tontista 28142/1 (määräala vastaa asemakaavan muutoksen nro 12445 mukaista ohjeellista tonttia 28142/3) entisen noin 9 781 m²:n sijasta. Mainitun muutoksen myötä vuokra-alueen pinta-ala pienenee 1 897 m².

Muutosta voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää vähäisenä, joten edellä mainitun perusteella asuntotontit-tiimin päällikkö on toimivaltainen päättämään asiasta.

This decision was published on 23.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anni Hautala, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23775

anni.hautala@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö