Yhteistyösopimus, ekosysteemiraportti, Startup Genome LLC

HEL 2021-009263
More recent handlings
§ 29

Yhteistyösopimus Startup Genome LLC:n kanssa

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Startup Genome LLC:n kanssa. Samalla elinkeinojohtaja päätti oikeuttaa Uudet yritykset –yksikön päällikön allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen edellyttämät asiakirjat sekä hyväksymään sopimukseen liittyvät laskut.

Yhteistyösopimuksen arvo on yhteensä 98 500 Yhdysvaltain dollaria (alv 0%) sopimuksen voimassaoloaikana (vuodet 2021-2022). Yhteistyösopimuksen kustannukset jaetaan Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kesken asukaspohjaan perustuvalla kustannusjaolla.

Kustannukset maksetaan Kaupunginhallituksen elinkeino-osastolle osoittamasta erillismäärärahasta Kampusinkubaattori-hanke, projektinumero 104020107501, päätöksen HEL 2021-002537 mukaisesti.

Hankinta toteutetaan suorahankintana hankintalain (1397/2016) 40 §, 2 momentin kohdan 2 mukaisesti, koska tarjoaja on ainoa, joka kykenee toimittamaan hankittavan palvelun.

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Päätöksen perustelut

Startup Genome on maailman johtavia startup-ekosysteemien tutkimukseen, arviointiin ja kehittämiseen keskittyneitä toimijoita. Yhtiö tuottaa vuosittain riippumattoman katsauksen maailman johtaviin startup- ja kasvuyritysekosysteemeihin julkishallinnon ja yksityissektorin päätöksenteon ja kehittämisen tueksi. Lisäksi Startup Genome LLC:n tukee johtavien ekosysteemien keskinäistä verkostoitumista sekä tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Startup Genome LLC:n asiakkaina ja kumppaneina on johtavia startup-kaupunkiekosysteemejä yli 40:stä maasta. Kansainvälinen vertailuaineisto ja tietopankki kattaa yli 250 kaupunkia.

Helsingin kaupunki on Startup Genome LCC:n pitkäaikainen kumppani ja aikaisemmin hyödyntänyt heidän palveluitaan Helsinki Business Hub Oy:n hallinnoiman sopimuksen kautta. Palveluista saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Nyt solmittu sopimus on sisällöltään pääosin vastaavan kaltainen ja Helsingin startup-ekosysteemin nykyistä kehitysvaihetta palveleva. Startup Genomen tekemän vuosittaisen kansainvälisen vertailuraportin avulla Helsinki saa käyttöönsä tietoa, jota ei ole saatavissa muista lähteistä tai muiden toimijoiden tarjoamana.

Sopimuksen myötä Helsinki jatkaa osana Startup Genomen globaalia startup-verkostoa, jota hyödyntämällä luodaan ja vahvistetaan yhteyksiä muihin toimijoihin, arvioidaan ja kehitetään paikallista startup-ekosysteemiä, sekä kasvatetaan Helsingin kansainvälistä näkyvyyttä startup-kaupunkina. Sopimukseen sisältyy vuosittainen tutkimusraportti Helsingin startup-ekosysteemin tilasta, jota voidaan hyödyntää mm. päätöksenteossa ja viestinnässä. Sopimukseen sisältyy myös konsultaatiopalveluita.

Startup Genome LCC:n kanssa tehtävä sopimus sekä sitä kautta saatava tieto tukee kaupungin strategista tavoitteita olla yksi parhaista paikoista uudelle ja innovatiiviselle kasvuyrittäjyydelle. Sopimus tukee myös kaupunginhallituksen erillismäärärahalla toteutettavaa toimenpidettä korkeakoulujen esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittämisetä korkeakoulukampuksille (”Kampusinkubaattori-hanke”). Sopimus edistää myös Helsingin tavoitteita kansainvälisen houkuttelevuuden kasvattamiseksi.

This decision was published on 01.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Lauri Määttänen, erityissuunnittelija, puhelin: 33955

lauri.maattanen@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Tommo Koivusalo
yksikön päällikkö