Valtuustoryhmien tuen suuruus ja menettelytapaohjeistus tuen hakemiseen

HEL 2021-009280
More recent handlings
Case 8. / 625 §

Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevat periaatteet ja tuen suuruus

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevista periaatteista 2021 alkaneen valtuustokauden alusta seuraavasti:

 • Tukea myönnetään valtuustoryhmien sisäisen toiminnan järjestämiseen sekä kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä varten. 
 • Tukea haetaan kirjallisesti kaupunginkanslian antamia menettelytapaohjeita noudattaen. Hakemuksessa on ilmoitettava tuen käyttötarkoitus ja siihen on liitettävä asianmukaiset tositteet tai selvitys erikseen yksilöidyistä kustannuksista.
 • Tukea myönnetään yhtäläisin perustein kaikille valtuustoryhmille.
 
 • Valtuustoryhmän tuen suuruus on 4 000 € kutakin valtuustoryhmään kuuluvaa valtuutettua kohden.
 • Valtuustoryhmän tuen suuruudessa huomioidaan mahdolliset muutokset valtuustoryhmän kokoonpanossa muutosta seuraavan alkavan kuukauden alusta. Tukea maksetaan suhteellinen osuus siltä ajalta kun valtuustoryhmästä eronnut tai valtuustoryhmään liittynyt on kuulunut valtuustoryhmään.
 • Valtuustoryhmän tuki on käytettävissä kokonaisuudessaan heti vuoden alusta. Valtuustoryhmien on sitouduttava maksamaan mahdollisesti liikaa maksettu tuki takaisin.
 • Tuen myöntämisestä päättää kansliapäällikkö tai tämän määräämä viranhaltija.
 
 • Valtuustoryhmien sihteereille hankitaan sähköisten palveluiden käytön mahdollistavat kannettavat tietokoneet, joihin on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat.

Samalla kaupunginhallitus päätti kumota aiemmat valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevat periaatteet.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Lisätään päätökseen:

Hyväksyessään esityksen kaupunginhallitus edellyttää, että valtuustoryhmien saaman tuen taso selvitetään muiden suomalaisten kaupunkien osalta, ja että jatkossa tuki sovitetaan vastaamaan yleistä tasoa.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Jussi Halla-aho jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Hyväksyessään esityksen kaupunginhallituksen olisi tullut edellyttää, että valtuustoryhmien saaman tuen taso selvitetään muiden suomalaisten kaupunkien osalta, ja että jatkossa tuki sovitetaan vastaamaan yleistä tasoa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain (410/2015) 19 §:n mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi kunta voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kuntavaalien jälkeisissä luottamushenkilöpaikkaneuvotteluissa on sovittu, että valtuustoryhmien tuen suuruuden yhdenmukaistamisesta. Edellisen valtuustokauden alusta käytössä oli malli, jossa tuen suuruus määräytyi sen mukaan kuuluuko valtuustoryhmään pormestari tai apulaispormestari. Pormestariryhmien osalta tuen suuruus oli 3 500 € valtuutettua kohden ja muiden ryhmien osalta 7000 € valtuutettua kohden. Tuen suuruudeksi on sovittu alkaneen valtuustokauden alusta 4 000 € valtuutettua kohden.

Aikaisemmasta menettelytavasta poiketen valtuustoryhmien tuen suuruudesta päättäminen siirretään suoraan kaupunginhallitukselle. Aikaisemmin tuen suuruus on määritelty talousarvion yhteydessä siten, että valtuuston tätä tarkoitusta myöntämä määräraha on jaettu ryhmien käyttöön valtuustoryhmän tukemista koskevien periaatteiden mukaisesti. Menettely ei kuitenkaan ole ollut viime vuosina toimiva, sillä valtuustoryhmän määrärahan suuruudesta ei enää ole päätetty talousarviossa ja määrärahatarve oli riippuvainen valtuustoryhmien kokoonpanosta.

Tuen suuruus vuoden 2021 muodostuu edellisen valtuustokauden aikana kertyneestä osuudesta ja valtuustokauden vaihdoksen jälkeisestä osuudesta. Alkuvuoden osalta noudatetaan edellisen valtuustokauden aikana voimassa olleita ja loppuvuoden osalta nyt päätettäviä periaatteita.

Kaupunginkanslia antaa tarkemman menettelytapaohjeistuksen valtuustoryhmien tuen hakemisesta ja käyttötarkoituksesta.

Close

This decision was published on 28.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi