Vuokraus, toimitila, Somerikkopolku 6, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-009347
More recent handlings
§ 50

Vuokraus, toimitila, Somerikkopolku 6, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tiloja 1.1.2021 alkaen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle, varhaiskasvatukselle sekä esiopetukselle osoitteessa Somerikkopolku 6 sijaitsevasta uudisrakennuksesta seuraavasti:

Kankarepuiston peruskoululle huoneistoalaltaan 6421,5 m² suuruisen tilan toistaiseksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 154 115,75 euroa/kk eli 24,00 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 19,96 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk, johon lisätään Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Sekä LPK ja LP Kankarepuiston varhaiskasvatusyksikölle huoneistoalaltaan 1978 m² suuruisen tilan toistaiseksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 50 299 euroa/kk eli 25,43 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 21,39 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk, johon lisätään Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Samassa yhteydessä päätetään vanhat perusopetuksen vuokrasopimukset (Jakomäen peruskoulu 211022877 ja Kankarepuiston peruskoulu 211022637) päättyväksi 31.12.2020 ja hyvitetään vuodelta 2021 vanhoista tiloista veloitetut vuokrat. Lisäksi siirretään nykyinen voimassa oleva lisävuokra uudelle sopimukselle.

Samassa yhteydessä päätetään vanhat varhaiskasvatuksen vuokrasopimukset (päiväkoti Kotilo 211023392 ja päiväkoti Naava 211023053 sekä leikkipuisto Jakomäki 211022981) päättyväksi 31.12.2020.

Päätöksen perustelut

Jakomäen alueella on ollut viisi peruskorjausikään tullutta palvelurakennusta. Päivähoidon, opetuksen ja nuorisotyön toiminnat on ollut perusteltua sijoittaa yhteen uuteen ja uudistettavaan rakennukseen osoitteessa Somerikkopolku 6. Osoitteissa Huokotie 3 (alakoulu), Somerikkokuja 1 (päiväkoti ja tyhjä koulurakennus) ja Jakomäenpolku 5 (päiväkoti) tonteille on suunniteltu kaavoitettavaksi asuinrakentamista, mikä tukee Jakomäen keskustan kehittämistavoitteita.

Väestöennusteen mukaan Jakomäen koko väestö kasvaa varsin merkittävästi seuraavan 10 vuoden aikana. Väestö kasvaa kaikissa lasten ja nuorten ikäryhmissä alueen täydennysrakentamisen seurauksena. Kasvu on merkittävintä alle kouluikäisten ja alakouluikäisten ryhmissä. Myös yläkouluikäisten ryhmässä 12-14 –vuotiaissa kasvu on huomattavaa.

Jakomäen alueella on tulevina vuosina kasvava tarve päivähoidon tilapaikoista ja koulujen oppilaspaikoista. Nykyiset päiväkodit eivät mitoitukseltaan vastaa tulevaa tarvetta. Käytössä olevien koulurakennusten laajuus vastaa lähitulevaisuudessa tarvittavia oppilaspaikkoja, mutta koulutilojen tarve tulee lisääntymään vuoteen 2026 mennessä.

Hankkeen tavoitteena oli tilankäytön tehostaminen ja tilojen monikäyttöisyyden kehittäminen. Usean toimijan käytössä oleva rakennus tarjoaa mahdollisuuden tilojen yhteiskäyttöön ja vuorokäyttöön, mikä säästää kustannuksia ja tuo toisaalta toimijoiden käyttöön monipuolisempia tiloja, kuin nykyisin vain omaa toimintaa varten suunnitelluissa rakennuksissa on.

Jakomäen ala-aste ja Jakomäen yläaste on yhdistetty yhtenäiseksi peruskouluksi ja yhteisten tilojen rakentaminen on parantanut koulun toimintamahdollisuuksia. Talossa toimivat yhdessä saman katon alla Kankarepuiston peruskoulu, varhaiskasvatusyksikkö Kankarepuisto, leikkipuisto Jakomäki sekä Jakomäen nuorisotalo.

This decision was published on 25.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö