Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston perustaminen

HEL 2021-009498
More recent handlings
Case 2. / 619 §

V 22.9.2021, Hallintosäännön muuttaminen, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston perustaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti määräajaksi kaupunginvaltuuston täytäntöönpanopäätöksestä 31.12.2022 saakka.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet tämän päätöksen täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

 
 
 
 
jäsen
varajäsen
1.
Daniel Sazonov
Seija Muurinen
2.
Maarit Vierunen
Risto Rautava
3.
Harry Bogomoloff
Maaret Castrén
4.
Reetta Vanhanen
Pekka Sauri
5.
Sanna Vesikansa
Oula Silvennoinen
6.
Pentti Arajärvi
Nelli Nurminen
7.
Anna Vuorjoki
Paavo Arhinmäki
8.
Jussi Halla-aho
Mari Rantanen
9.
Nasima Razmyar
Marcus Rantala
puheenjohtaja
Daniel Sazonov
 
varapuheenjohtaja
Reetta Vanhanen
 

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Jussi Halla-ahon ehdotuksesta valita Jussi Halla-ahon jäseneksi ja Mari Rantasen varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta valita Reetta Vanhasen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi, Pekka Saurin varajäseneksi sekä Sanna Vesikansan jäseneksi ja Oula Silvennoisen varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Maarit Vierusen ehdotuksesta valita Daniel Sazonovin jäseneksi ja puheenjohtajaksi, Seija Muurisen varajäseneksi, Maarit Vierusen jäseneksi, Risto Rautavan varajäseneksi sekä Harry Bogomoloffin jäseneksi ja Maaret Castrénin varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Minja Koskelan ehdotuksesta valita Anna Vuorjoen jäseneksi ja Paavo Arhinmäen varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Elisa Gebhardin ehdotuksesta valita Pentti Arajärven jäseneksi ja Nelli Nurmisen varajäseneksi sekä Nasima Razmyarin jäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta valita Marcus Rantalan Nasima Razmyarin varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on käynnissä. Meneillään on vuoden 2022 loppuun saakka kestävä muutosvaihe, jonka aikana nyt perustetuille hyvinvointialueille valitaan aluevaaleissa poliittiset luottamushenkilöelimet, aluevaltuustot alkuvuodesta 2022. Valmistelutyötä hyvinvointialueilla johtaa ensin viranhaltijoista muodostettu väliaikainen valmistelutoimielin, kunnes aluevaltuuston valitsema aluehallitus ryhtyy toimimaan.

Helsinki jatkaa laissa säädetyn erillisratkaisun mukaisesti ainoana kuntana järjestämisvastuussa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä pelastustoimessa. Helsingissä ei järjestetä aluevaaleja, vaan kaupunginvaltuusto toimii Helsingissä aluevaltuustoa vastaavassa asemassa.

Uudellemaalle muodostetaan neljän hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin sekä HUS:n erityissairaanhoidon rakenne, HUS-yhtymä. Sen perussopimus tullaan käsittelemään kaupungin toimielimissä viimeistään huhtikuussa 2022.

Helsingissä on toiminut helmikuusta 2021 alkaen sote-uudistuksen toimeenpanon varautumista koordinoiva kansliapäällikön asettama viranhaltijaohjausryhmä. Koska uudistuksen toteutukseen liittyy periaatteellisesti merkittäviä ratkaistavia kysymyksiä liittyen muun muassa sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen sekä muun hallinnon työnjakoon ja yhteistyöhön HUS-yhtymän puitteissa, voidaan pitää perusteltuna, että uudistuksen toimeenpanoa ohjaamaan asetetaan tässä vaiheessa luottamushenkilötoimielin, kaupunginhallituksen jaosto, samaan tapaan kuin sosiaaliviraston ja terveysviraston yhdistymisen tai kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä toimittiin.

Tarkoituksena on vuonna 2022 tehtävän hallintosäännön muutoksen yhteydessä esittää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostolle tehtäväksi myös tehdä uudistuksen täytäntöönpanon vaatimia perustettavien toimielinten toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa vuoden 2023 alussa.

Uudistusjaostoon tulisi kaupunginhallituksen muiden jaostojen mukaisesti valita yhdeksän jäsentä varajäsenineen. Jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi tulisi valita kaupunginhallituksen jäsen tai varajäsen.

Esittelijänä uudistusjaostossa toimisi kansliapäällikkö samoin kuin muissa kaupunginhallituksen jaostoissa (hallintosääntö 5 luvun 2 §:n 2 momentti).

Esitys on valmisteltu yhteistyössä sääntötyöryhmän kanssa.

Kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen jälkeen kansliapäällikön on tarkoitus tehdä päätös, jolla annetaan läsnäolo- ja puheoikeus jaostossa sellaisille varajäsenille, joiden edustamilla ryhmillä ei ole paikkaa jaoston varsinaisten jäsenten joukossa.

Hallintosäännön muutos

Hallintosäännön 2 lukuun lisättäisiin määräaikainen 4a §.

4a § Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto [voimassa 31.12.2022 saakka] 
   
  Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto ohjaa ja seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Jaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksiä uudistukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muutoksista.
   
  Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
   
  Kaupunginvaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jaoston jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita muitakin kuin kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee jaoston varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Toimielimen jäsenten valinta

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kuntalain 35 §) on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, eikä

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään (kuntalain 17 § 4 mom.).

Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Saman pykälän 3 momentin mukaan viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Kuntalain 60 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Close

This decision was published on 28.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi