Hankinta, monitoimikone, Liikunpalvelukokonaisuus, Ulkoilupalvelut

HEL 2021-009529
More recent handlings
§ 67

Monitoimikoneen hankinta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden käyttöön

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päättää hyväksyä Wihuri Oy:n Teknisen Kaupan antaman kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen yhden uuden monitoimikoneen toimittamisesta liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden lähiliikuntayksikön käyttöön.

Hankittavan monitoimikoneen hinta lisätoimintojen ja –varusteiden lisäksi on ilman arvonlisäveroa 161 830 euroa.

Toimialajohtaja päätti hylätä Lännen Tractors Oy:n tarjouksen, koska se ei täyttänyt teknisiä vähimmäisvaatimuksia.

Hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan vuoden 2021 talousarviossa irtaimen omaisuuden perushankintoihin osoitetuista määrärahoista.

Monitoimikoneen hankinnasta tehdään sopimus tämän päätöksen saatua lain voiman.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde

Liikunnan palvelukokonaisuuden lähiliikuntayksikön käyttöön tulevaa monitoimikonetta käytetään mm. ulkoilureittien kunnossa-ja ylläpitoon (yli 200 km) sekä lumen kuormaamiseen. Töissä käytetään olemassa olevia lisälaitteita kuten esimerkiksi hiekoitinta, erilaisia auroja, etu- ja takaharjaa, polanneterää, penkkaleikkuria, kelamurskainta ja henkilönostinta. Työtunteja tulee vuosittain noin 1200.

Hankintamenettely

Monitoimikoneen hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä: hankintailmoitus on julkaistu 7.9.2021 HILMA-järjestelmässä ja tarjouspyyntö (349954 HEL 2021-009528 ) on julkaistu hankintalain 25 § kynnysarvon ylittävien tarjousten mukaisesti.

Määräaika tarjousten jättämiselle oli 23.09.2021 klo 12:00. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta yhdestä monitoimikoneesta. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta: Wihuri Oy Tekninen Kauppa ja Lännen Tractors Oy. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset. Wihuri Oy Tekninen Kauppa ja Lännen Tractors Oy toimittivat vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttivät näiltä osin asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle, sen sisällölle ja tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin ne tekniset ominaisuudet, jotka tarjottavan monitoimikoneen tulee täyttää.

Wihuri Oy:n Teknisen Kaupan 22.09.2021 tarjoama Wille 875
täytti kaikki tekniset vaatimukset. Lännen Tracktors Oy:n tarjous
Lundberg 8250-koneesta hylättiin, koska se ei kaikilta osin täyttänyt teknisiä vaatimuksia.

Teknisissä vaatimuksissa oli mm:
Monitoimikoneen on sovelluttava kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden käyttöön. Lisäksi vaadittiin muun muassa että moottoritilan päälle tulevat vesi- ja hiekoitussäiliö (900 l) eivät saa ylittää ohjaamon korkeutta.

Ohjaamon maksimikorkeus oli määritelty 2650 mm:ksi. Liikuntapalvelukokonaisuudella on käytössä hiekoittimia, joiden tilavuus on 900 litraa ja ne kiinnitetään monitoimikoneen päälle.

Hiekoitin on koneessa kiinni 4-5 kk vuodessa ja sillä hiekoitetaan mm. ulkoilureittejä, reitit kulkevat teiden alta.

Ulkoilureiteillä työskentelevien koneiden maksimikorkeus voi olla 2650 mm.

Lännen Tractors Oy:n tarjoamassa Lundberg 8250- monitoimikoneessa ei ole riittävästi tilaa olemassa oleville hiekoittimille konepellin yläpuolella. Hiekoitin vaatii tilaa konepellin päällä 115 cm ja yläreuna ei saa ylittää koneen maksimikorkeutta 2650 mm. Lundberg 8250-monitoimikoneessa konepellin päältä ohjaamon yläreunaan on noin 95 cm. Asennettuna hiekoitin nousee noin 15-20 cm yli sallitun 2650 mm korkeuden.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman ja ainoan tarjouksen antoi Wihuri Oy Tekninen kauppa.

Määrärahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 15.12.2020, § 199 vahvistanut irtaimenomaisuuden perusmäärärahojen käyttösuunnitelman ja oikeuttanut toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahan siirroista ja investointimäärärahojen kohentamisesta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 irtaimen omaisuuden perushankintoihin on kohdistettu 6 400 000 euroa (alv 0 %). Hankinta maksetaan investointimäärärahoista tililtä 450001 ja kohdistetaan projektille 29854022000126.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianomaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.3.2021, § 26 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista 300 000 euroon saakka.

This decision was published on 10.11.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87502

harri.uusimaki@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja