Varhaiskasvatusyksikön muutos, toiminnan siirtäminen, perhepäivähoito Pohjoinen siirtäminen päiväkoti Maunulaan

HEL 2021-009587
More recent handlings
§ 98

Varhaiskasvatusyksikön muutos, toiminnan siirtäminen, perhepäivähoito Pohjoisen siirtäminen päiväkoti Maunulaan

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti muuttaa yksikköjakoa suurpiiri 4 pohjoisella varhaiskasvatusalueella 1.3.2022 lukien seuraavasti:

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusyksikkö perhepäivähoito pohjoinen liitetään päiväkoti Maunulaan. Päiväkoti Maunula sijaitsee osoitteessa Metsäpurontie 27, Helsinki 00630 PL 63936.

Pohjoisen varhaiskasvatusalueen perhepäivähoidon ohjaaja eläköityy 1.3.2022. Perhepäivähoidon yksikön vakanssimäärä on toimikauden 2021-2022 alkaessa 11. On tarkoituksenmukaista yhdistää perhepäivähoidon johtaminen päiväkotiin. Päiväkoti Maunulan nykyisestä yksikkömuodosta Miilu-Maunula siirretään päiväkoti Miilu Paloheinän alueelle varhaiskasvatusyksikköön Kytöniitty-Valkea 1.3.2022 lähtien eri päätöksen mukaisesti.

Muutos valmistellaan syyskuun 2021 aikana ennakoiden HR Sarastia-muutosta, jonka mukaan yksikkömuutoksia ei voida tehdä ns. jäädytyksen aikana 1.10.2021-28.2.2022. Perhepäivähoidon siirto astuu voimaan 1.3.2022.

Muutoksen jälkeen varhaiskasvatusyksikön nimi on Maunula-perhepäivähoito pohjoinen. Muutos on tehty yhteistoiminnallisesti henkilöstön kanssa ja muutos on esitelty henkilöstötoimikunnassa 6.9.2021.

This decision was published on 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja