Vuokraus, tilavuokra, Koirasaarentie 31, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-009621
More recent handlings
§ 53

Vuokraus, tilavuokra, Koirasaarentie 31, Lasten päiväkoti Hopealaakso, daghemmet Silverdalen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tiloja 1.8.2021 alkaen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle sekä esiopetukselle osoitteessa Koirasaarentie 31 sijaitsevasta uudisrakennuksesta seuraavasti:

Lasten päiväkoti Hopealaakso, daghemmet Silverdalen, huoneistoalaltaan 1817 htm² suuruisen tilan toistaiseksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 53 674,18 euroa/kk eli 29,54 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 23,01 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 6,03 euroa/m²/kk, johon lisätään Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Päiväkoti on rakennettu osana alueellisen palvelutarpeen ratkaisua. Viimeisimmän, vuonna 2018 valmistuneen väestöennusteen mukaan Laajasalon peruspiirissä 1- 6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa vuosina 2018-28 noin 900 lapsella. Kasvusta suuri osa kohdistuu Kruunuvuorenrannan alueelle.

Tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Päiväkodissa on tilapaikkoja yhteensä noin 210 lapselle sekä hoito- ja kasvatushenkilökuntaa noin 37–40 riippuen lasten ikäjakaumasta. Tilapaikoista noin 147 tulee suomenkieliselle toiminnalle ja noin 63 ruotsinkieliselle toiminnalle. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä.

Päiväkotirakennuksen yhteyteen sijoitetaan viereiselle tontille suunniteltavan liikuntapuiston sisätiloja, joiden käyttäjänä toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus.

This decision was published on 31.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö