Vuokraus, perusparannetut tilat, Kruununhaan yläasteen koulu, Snellmaninkatu 18, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-009659
More recent handlings
§ 55

Vuokraus, perusparannetut tilat Kruununhaan yläasteen koululle, Snellmaninkatu 18, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Kruununhaan yläasteen koululle huoneistoalaltaan 4 399 htm2 kokoiset tilat osoitteessa Snellmaninkatu 18 seuraavasti:

Kruununhaan yläasteen koulun uusi kokonaisvuokra on 140 724 euroa/kk eli 31,99 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 27,95 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk ja johon lisätään Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Perusparannuksen jälkeinen vuokra on laskettu 20 vuodeksi alkaen 1.8.2021 ja päättyen aikaisintaan 20 vuoden kuluttua 31.07.2041.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen 31.07.2041 vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan vuokran siten, että koko jäljellä oleva vuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Samassa yhteydessä päätetään nykyinen vuokrasopimus 211023089 päättymään 31.07.2021 ja tehdään tarvittavat hyvitykset vuodelta 2021.

Päätöksen perustelut

Kruununhaan yläasteen koulu osoitteessa Snellmaninkatu 18 on rakennettu vaiheittain. Koulussa on tehty vuosikymmenten kuluessa toiminnan vaatimia muutoksia ja teknisiä parannuksia, laajimmin vuosina 1983 -1984. Koko rakennuksen kattavaa perusparannusta ei ole aikaisemmin tehty. Rakennus kokonaisuudessaan oli laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen tarpeessa.

Tehty perusparannus parantaa sisäilmaolosuhteita, energiataloutta, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta. Hankkeella parannettiin myös koulun toimivuutta ja työskentelyolosuhteita.

This decision was published on 02.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö