Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, rakennusvalvontapalvelut, lupa-arkkitehdin virka, KYMP-03-56-21

HEL 2021-009876
More recent handlings
§ 4
This decisionmaker is no longer active

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelujen lupa-yksikkö 1 lupa-arkkitehdin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 1 yksikön päällikkö päätti valita lupa-arkkitehdin virkaan (017753) ********** 3 635,20 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen viran vastaanottamisen ajankohta.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Lupa-arkkitehdin virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan erottua palveluksesta 1.9.2021 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1§:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 23.8.-20.9.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Rakennuslehdessä, Helsingin Sanomissa ja Oikotiellä.

Lupa-arkkitehdin tehtäviin kuuluu lupakäsittely ja päätökset korjausrakentamisessa sekä uudisrakennushankkeissa 1200 kem saakka. Tehtävään sisältyy asiantuntijatyön lisäksi myös päätösvaltaa ja asiakaspalvelua. Hän vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset, kaupunkikuvaa, rakennussuojelua, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien.

Viran kelpoisuusehtona on rakennusarkkitehdin tutkinto tai vastaava alempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta edellytetään lisäksi kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä ja arvostetaan kokemusta rakennusvalvonnasta. Eduksi katsotaan kaavoituksen ja/tai rakennuslainsäädännön tuntemus sekä kyky niiden soveltamiseen käytännössä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Lupa arkkitehdin virkaa haki hakuajan kuluessa kahdeksan henkilöä, joista kolmella henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehto. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin. Kaksi hakijaa perui hakemuksensa haastattelujen jälkeen.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** ********** haastattelivat 27.9.2021 yksikönpäällikkö Aarno Alanko ja tiimipäällikkö Jyrki Kauhanen. ********** haastattelivat 28.9.2021 yksikönpäällikkö Aarno Alanko, tiimipäällikkö Jyrki Kauhanen ja vs. tiimipäällikkö Valtteri Suontausta. ********** haastattelivat 29.9.2021 yksikönpäällikkö Aarno Alanko ja tiimipäällikkö Jyrki Kauhanen, vs. tiimipäällikkö Valtteri Suontausta ja rakennusvalvontapäällikkö Kai Miller. ********** haastattelivat 29.9.2021 yksikönpäällikkö Aarno Alanko, tiimipäällikkö Jyrki Kauhanen ja rakennusvalvontapäällikkö Kai Miller.

********** vetivät hakemuksensa pois haastattelujen jälkeen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Lupa-arkkitehdin tehtävänä on lupakäsittely ja päätökset korjausrakentamisessa sekä uudisrakennushankkeissa 1200 kem saakka. Hän vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset, kaupunkikuvaa, rakennussuojelua, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien. Tehtävään sisältyy myös asiakaspalvelua.

Kelpoisuusehtojen lisäksi hakijalta edellytetään kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä. **********

Tehtävässä tarvitaan syvällistä ja laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennuslainsäädännön ja rakentamismääräysten tuntemusta sekä kykyä niiden soveltamiseen käytännössä. Tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta, sekä asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus. **********

Haastatteluissa kiinnitettiin huomiota myös kykyyn neuvotella asiakkaiden kanssa mm. rakennuslupien myöntämisen edellytyksistä. Kaikilla on kokemusta asiakaspalvelusta ja yhteistyöstä suunnitteluorganisaatiossa.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä

**********

This decision was published on 14.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Aarno Alanko, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26474

aarno.alanko@hel.fi

Decisionmaker

Aarno Alanko
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto, KYMP-03-56-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.