Ohjekirje, opiskelijoiden informoimisen vähimmäistiedot tallennettaessa suoritustietoja Koski-tietovarantoon, Opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2021-009925
More recent handlings
§ 3

Vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen suoritustietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Vapaan sivistystyön päällikkö päätti tarjota vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen suoritustietojen tallentamista valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon 1.8.2022 lukien.

Päätöksen perustelut

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (2017/884, 9 d §) vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille säädettiin 1.8.2021 lukien mahdolliseksi tallentaa vapaatavoitteisen koulutuksen suoritustietoja valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon opiskelijan tai alaikäisen kohdalla huoltajan suostumuksella. Suostumus on säilytettävä pysyvästi.

Vapaatavoitteinen koulutus, jonka suoritukset tallennetaan KOSKI-tietovarantoon, määritellään opintopisteinä, ja se on kuvattava ja arvioitava osaamisperusteisesti. Osaaminen arvioidaan joko arvosanalla hyväksytty/hylätty tai käyttämällä asteikkoarviointia (Laki vapaasta sivistystyöstä 1998/632, 6 b § 9). Kuvaus tehdään viemällä paikallinen opinto- tai kurssisuunnitelma Opetushallituksen ylläpitämään ePerusteet-palveluun. Opiskelija voi tarkastella tietojaan Oma Opintopolku-palvelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 6.9.2021 kirjatussa ohjeessa oppilaitosten ylläpitäjille kuvataan vähimmäistiedot, jotka opiskelijoille tulee kertoa tallennettaessa suoritustietoja vapaan sivistystyön vapaatavoitteisista opinnoista Koski-tietovarantoon (VN/13138/2021-OKM-2). Opetushallitus ja oppilaitoksen ylläpitäjä ovat siirretyn tiedon osalta yhteisrekisterinpitäjiä. Oppilaitoksen ylläpitäjä vastaa tiedon oikeellisuudesta sekä rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen. Vapaan sivistystyön vapaatavoitteisen koulutuksen tietosisällöstä määrätään tarkemmin Opetushallituksen 19.7.2021 antamalla määräyksellä ja ohjeella (OPH-2626-2021).

Yksittäisten kurssien viemisen KOSKI-tietovarantoon hyväksyy yksikön päällikkö.

This decision was published on 18.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Vesa, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27384

heidi.vesa@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö