Helsingin kaupunkistrategia 2021-2025, Keskushallinto, Kaupunginkanslia

HEL 2021-009960
More recent handlings
Case 18. / 384 §

Kaupunginhallituksen 4.4.2022 (§ 245) päätöksen täydentäminen Helsingin kaupunkistrategian täytäntöönpanosta vuosille 2021–2025

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti täydentää aiempaa päätöstään 4.4.2022 (§ 245) Helsingin kaupunkistrategian täytäntöönpanosta ja lisätä strategisiin poikkihallinnollisiin ohjelmiin viidennen ohjelman ”Henkilöstön saatavuus”.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 § 293 kaupunkistrategian vuosiksi 2021–2025 ja totesi, että kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita ja toimintasuunnitelmia. Strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa.

Strategiapäätöksen jälkeen kaupunkistrategian toimeenpanoa on edistetty talousarviossa sekä toimialojen ja keskushallinnon toimintasuunnitelmilla ja tulosbudjeteilla. Lisäksi kaupunginhallituksen kaupunkistrategian täytäntöönpanopäätöksen 4.4.2022 (§ 245) mukaisesti on käynnistetty kaupunkiyhteiset strategiset ohjelmat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunkistrategiaa toteutetaan valtuustokaudella 2021–2025 neljällä strategisella poikkihallinnollisella ohjelmalla, jotka ovat:

  1. Vastuullinen ja kestävä talous
  2. Kunniahimoinen ilmastovastuu
  3. Viihtyisä kaupunki
  4. Segregaation ehkäiseminen

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki on yksi strategian painopisteistä. Henkilöstön saatavuuden ohjelmalla varmistetaan riittävät strategian mukaiset kaupunkiyhteiset toimet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi painottuen erityisesti muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvien työntekijöiden rekrytointiin työvoimapula-aloille. Toimenpiteinä ovat ulkomailta rekrytointi ja Suomessa olevan työvoimapotentiaalin rekrytointi ja ohjaaminen kaupungin tehtäviin. Lisäksi vahvistetaan kaupungin sisäisiä polkuja työvoimapula-alojen tehtäviin sekä edistetään englanniksi palvelukseen ottamista ja työskentelyä.

Kaupunginhallitukselle raportoidaan ohjelmien etenemisestä vuosittain. Aiemmin käynnistettyjen ohjelmien mukaisesti kaupungin johtoryhmä nimeää ohjelmaryhmän, jonka puheenjohtajana toimii pormestari. Ohjelmaryhmä päättää ohjelmien alla toteutettavista ja seurattavista toimenpidekokonaisuuksista.

Close

Kaupunginhallitus 04.04.2022 § 245

04.10.2021 Ehdotuksen mukaan

30.09.2021 Pöydälle

13.10.2021 Ehdotuksen mukaan

06.10.2021 Pöydälle

Close

This decision was published on 13.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Tarja Näkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki@hel.fi

Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09 310 15281

markus.kuhn@hel.fi