Valtuustoaloite, viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyöräteille

HEL 2021-010023
More recent handlings
Case 18. / 44 §

Den av ledamoten Anniina Iskanius väckta motionen om ett vägvisnings- och vägledningssystem för cykelvägar

Helsinki City Council

Utlåtande

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Anniina Iskanius och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder möjligheten att vidta snabba åtgärder för att skapa ett vägvisnings- och vägledningssystem för cykelvägarna i hela Helsingfors enligt modellen i Uleåborgsregionen.

Staden har 2021 tagit fram en utredningsplan för vägvisningen för cykeltrafiken i Helsingfors. Planen har utarbetats på ett kartbaserat användargränssnitt och den innehåller objekten med vägvisning och lederna till objekten. Utifrån utredningsplanen håller man på att ta fram de första noggrannare regionala vägvisningsplanerna för cykeltrafiken. De första planeringsobjekten är Drumsö samt hela östra Helsingfors. Målet är att bygga upp vägvisningen för dessa områden under det pågående året. När dessa planer har färdigställts fortsätter planeringen i andra delar av Helsingfors. Målet är att under de närmaste åren bygga upp ett omfattande vägvisningssystem för cykeltrafiken i hela Helsingfors. Principerna som planerna bygger på påminner om systemet i Uleåborg. I vägvisningen för cykeltrafiken används i huvudsak sådana orienteringstavlor för cykeltrafiken som den nya vägtrafiklagen möjliggör.

Stadsmiljönämnden konstaterar i sitt utlåtande att banornas vägvisning ska planeras och byggas från ena änden till den andra på en gång så att man med hjälp av vägvisningen kan hitta fram till de objekt som banan leder till. På banor som är under byggnad ska vägvisning föras upp, om vägvisningen på den befintliga banan är möjlig.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 75

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.12.2021 § 681

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin tavoitteena on olla kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki. Näin ollen pyöräliikennettä kehitetään viittä keskeistä suunnittelukriteeriä noudatellen: turvallisuus, suoruus, kattavuus, vaivattomuus ja miellyttävyys. Laadukkaan pyöräliikenteen opastamisen tarjoaminen on osa kokonaisvaltaista pyöräliikenteen edistämistä.

Helsingin pyöräliikenteen opastukseen on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2021. Suunnitelma on tehty karttapohjaiselle käyttöliittymälle, ja siinä on määritelty opastettavat kohteet ja niihin opastetut reitit. Yleissuunnitelman pohjalta on tekeillä ensimmäiset tarkemmat, alueelliset pyöräliikenteen opastussuunnitelmat. Ensimmäisinä suunnittelukohteina ovat Lauttasaari sekä koko Itä-Helsinki. Pyöräliikenteen opastus on tavoitteena toteuttaa näille alueille vuoden 2022 aikana. Lauttasaaren ja Itä-Helsingin suunnitelmien valmistuttua suunnittelua jatketaan muualle Helsinkiin. Tavoitteena on, että kattava pyöräliikenteen opastus toteutetaan koko Helsinkiin lähivuosien aikana. Suunnitelmat ovat periaatteiltaan Oulun järjestelmän kaltaisia, ja pääosin pyöräliikenteen opastamiseen käytetään uuden tieliikennelain mahdollistamia pyöräliikenteen suunnistustauluja.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että baanojen opastus tulee suunnitella ja toteuttaa päästä päähän kerralla siten, että baanalle löydettyään on mahdollista löytää opastuksen avulla kohteisiin joihin baana vie. Toteutukseltaan keskeneräisillä baanoilla opastus tulee toteuttaa, jos opastus nykyistä reittiä on mahdollista.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 12.5.2020 kokouksessaan Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelman 2020. Suunnitelman tavoitteena on uudistaa nykyinen puutteellinen ulkoilureittiverkoston opastus. Myös Keskuspuiston opastuksen tarkempaa suunnittelua ja toteutusta edistetään määrärahojen puitteissa. Tavoitteena on aloittaa Keskuspuiston opastuksen toteutus vuoden 2022 aikana.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sameli Sivonen: Lisätään kappaleen kolme jälkeen seuraava kappale:

"Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että baanojen opastus tulee suunnitella ja toteuttaa päästä päähän kerralla siten, että baanalle löydettyään on mahdollista löytää opastuksen avulla kohteisiin joihin baana vie. Toteutukseltaan keskeneräisillä baanoilla opastus tulee toteuttaa, jos opastus nykyistä reittiä on mahdollista."

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sameli Sivosen vastaehdotuksen.

30.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jenni Huovinen, suunnittelija: 09 310 37461

jenni.huovinen@hel.fi
Close

This decision was published on 22.02.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi