Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, sosiaali- ja terveysala, työavain KASKO-03-230-21

HEL 2021-010106
More recent handlings
§ 7

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, sosiaali- ja terveysala, työavain KASKO-03-230-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Kampus 4 koulutuspäällikkö päätti valita virkasuhteiseen määräaikaiseen tuntiopettajan (sosiaali- ja terveysala, Speedway-opettaja) tehtävään ajalle 1.10.2021-30.9.2022 **********

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 12.8.2021-26.8.2021 sosiaali- ja terveysalan määräaikaisen virkasuhteisen tuntiopettajan tehtävä ajalle 20.9.2021- 20.9.2022.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-230-21. Määräaikaan 26.8.2021 klo 16.00 mennessä tehtävään haki yhdeksän (9) henkilöä, joista neljä (4) täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Yksi kelpoi-suusehdot täyttävä hakija perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat kutsuttiin Teams-ryhmähaastatteluun, joka pidettiin 30.8.

Ryhmähaastattelun pitivät koulutuspäällikkö Satu Suihkonen ja tiimimestari Laura Karlsson.

********** täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Valitulla on tehtävän edellyttämä työkokemus sekä monipuolista kokemusta erilaisten digitaalisten oppimisalustojen käytöstä sekä monipuolisesta ohjauksesta.

Pöytäkirjanote lähetetään tiedoksi hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 13.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1