Vuokraus, paviljonkitilat, Moisiontie 3, Cramo Adapteo Oy

HEL 2021-010290
More recent handlings
§ 60

Vuokraus, paviljonkitilat, Moisiontie 3, Cramo Adapteo Oy:ltä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Cramo Adapteo Oy:ltä osoitteessa Moisiontie 3 sijaitsevat 575 m² suuruiset opetustilat lisätilaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön 8 200 €/kk arvonlisäverottamasta kokonaishinnasta.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.10.2021 ja on voimassa 31.12.2024 saakka. Vuokra-ajan päättymisestä tai jatkamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti 6kk aiemmin (30.6.2024 mennessä). Mikäli vuokralainen ei ilmoita vuokra-aikaa päättyväksi, jatkuu sopimus automaattisesti voimassaolevien sopimusehtojen mukaisesti toistaiseksi voimassaolevana 6kk irtisanomisajalla.

Päätöksen perustelut

Helsingin medialukion nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Riittävän oppimisympäristön järjestämiseksi tarvitaan vuosina 2018-2020 väistötiloina toimineet Cramo Adapteo Oy:n paviljonkiin sijoittuvat opetustilat lisätilaksi medialukion opetuksen käyttöön, koska lukion oppilasmäärä on merkittävästi kasvanut viime vuosina.

Lisätilat on toteutettu kaupungin suunnitteluohjeiden ja valtakunnallisten määräysten mukaan. Ne luovat toimivan oppiympäristön ja tarjoavat mahdollisuudet yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön. Tilat on varustettu toimintoihin tarvittavalla tekniikalla ja niiden kalustamisessa painotetaan yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja valvottavuutta.

Lisätilarakennusten sisäiset vuokrasopimukset tehdään rakennuskohtaisesti, koska vireillä oleva sisäisen vuokrajärjestelmän uudistus edellyttää rakennuskohtaisia vuokria.

Vuokrasopimuksen 3 vuoden pääomitettu vuokra on yhtyeensä 267 632 euroa (alv 0 %).

This decision was published on 15.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 26165

timo.vierela@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö