Toiminnan muutos, elintarvikelaki 11 §, Tuomaan Kalatukku Oy

HEL 2021-010298
More recent handlings
§ 24

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus Tuomaan Kalatukku Oy:n hyväksytyn kala-alan elintarvikehuoneiston olennaisen muutoksen hyväksymisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Tuomaan Kalatukku Oy:n kala-alan laitoksen olennaisen muutoksen. Muutos koskee uuden varastotilan käyttöönottoa. Varasto sijaitsee erillään laitoksesta osoitteessa Kivikonlaita 22, 00940 Helsinki.

Laitoksen toiminnot ovat kalojen perkaus, fileointi, viipalointi, paloittelu, pakkaaminen, pakastaminen ja varastointi, kalajalosteiden valmistaminen marinoimalla ja suolaamalla, mädin uudelleen pakkaaminen sekä kalavoileipien valmistus.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Varastotila tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain (297/2021) 11 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu 14.9.2021.

Hakija

Tuomaan Kalatukku Oy, Kivikonlaita 37 B, 00940 Helsinki, y-tunnus 2271685-1

Toimipaikan nimi ja osoite

Tuomaan Kalatukku Oy (varastotila), Kivikonlaita 22 (halli nro 4), 00940 Helsinki

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Tuomaan Kalatukku Oy on hyväksytty kala-alan laitokseksi 16.4.2013. Laitoksen hyväksymisnumero on F09173. Hyväksyttyjen toimintojen lisäksi laitos toimii eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuojana.

Ympäristöpalvelujen 14.9.2021 vastaanottaman elintarvikelain 11 §:n mukaisen muutoshakemuksen (liite 1) yhteydessä on esitetty pohjapiirustus (liite 2) uudesta varastotilasta sekä asemapiirustus (liite 3) ja selvitys jätteiden ja pakkaustarvikkeiden kulku- ja kuljetusreiteistä. Pohjapiirustukseen on merkitty varastotilan vesipisteet ja lattiakaivot. Varastotila on tarkoitettu pakkausmateriaalien ja kuiva-aineiden varastoimiseen. Laitoksen arvioitu tuotanto on noin 750 000 kg vuodessa.

Laitoksen kokonaispinta-ala on 708 m². Aiemmin hyväksytyn laitoksen pinta-ala on 640 m² ja uuden, erillisen varastotilan pinta-ala on 68 m². Varsinaisten tuotantotilojen lisäksi laitoksen käytössä on tarvittavat tauko- ja pukeutumistilat, siivousvälinevarastot sekä pakkaustarvikevarastoja. Muutoshakemus koskee ainoastaan uutta varastointitilaa. Uusi varastotila otetaan käyttöön vuonna 2019 hyväksytyn varastotilan (100 m²) tilalle, jolloin kaikki laitoksen toiminta aiemmin hyväksytyssä varastotilassa (Kivikonlaita 35) päättyy.

Laitoksen varastotila, jolle hyväksyntää haetaan, on tarkastettu 20.9.2021 (liite 4). Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että varastotilassa on vesipiste ja lattiakaivo. Tilaan on hankittu siivousvälineet sekä siivousvälineiden säilytysteline, joka asennetaan seinälle ennen varaston käyttöönottoa. Varastotilan lattia on sirotepinnoitettua betonia ja seinät sekä katto muovipinnoitettua peltilevyä. Ilmanvaihto on koneellinen ja tila on liitetty yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Valaistus on tarkoituksenmukainen. Piha-alue on asfaltoitu.

Tila soveltuu suojattujen pakkausmateriaalien, kuivien elintarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden ja koneiden varastointiin. Pakkausmateriaalit toimitetaan varastosta laitoksen tiloihin tarpeen mukaan. Varastotilaan ei riskinarvioinnin perusteella vaadita tuulikaappia tai muoviverhoja suoraan ulos avautuvan oven eteen.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 835 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta. (Laskutusosoite: Kivikonlaita 37 B, 00940 Helsinki)

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 6, 7, 11, 15, 22, 27, 40, 72, 73, 75 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta (315/2021) 3 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 5 §, 36-39 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2021 alkaen (187 §, 8.10.2020), liite 1 kohta 11

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL 2021-010298.

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote postitse Tuomaan Kalatukku Oy:lle.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus elintarviketurvallisuusyksikköön.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

This decision was published on 22.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Essi Lääkkö, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 31584

essi.laakko@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus 14.9.2021
2. Hakemus 14.9.2021, liite, pohjakuva 20.5.2021
3. Hakemus 14.9.2021, liite, asemapiirros
4. Tarkastuskertomus 9.9. ja 20.9.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.