Vuokraus, uudisrakennus, Kukkaniityntie 19, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-010319
More recent handlings
§ 61

Vuokraus, uudisrakennus, Kukkaniityntie 19, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tiloja 1.8.2021 alkaen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle sekä esiopetukselle osoitteessa Kukkaniityntie 19 sijaitsevasta uudisrakennuksesta seuraavasti:

Lasten päiväkoti Kukkaniitty, daghemmet Blomängen, huoneistoalaltaan 1520,3 htm² suuruisen tilan toistaiseksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 45 122,50 euroa/kk eli 29,68 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 21,42 euroa/m²/kk, väistötilakustannukset 1,73 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 6,03 euroa/m²/kk ja kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Väestöennusteen vuosille 2018–2027 mukaan Vartiokylän alueen 1–6-vuotiaiden lapsimäärä pysyy ennallaan. Hankesuunnitelman mukaan uudisrakennus tulee korvaamaan huonokuntoiset päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin osoitteessa Kukkaniityntie 19 sekä lisäksi daghemmet Botbyn, osoitteessa Kauppakartanonkatu 16.

Nykyisessä päiväkoti Kukkaniityssä on 72, daghemmet Blomängenissä 35 ja daghemmet Botbyssä 28 tilapaikkaa. Uudessa päiväkotirakennuksessa on 190 tilapaikkaa, jotka jakautuvat siten, että suomenkieliselle varhaiskasvatukselle tulee 106- ja ruotsinkieliselle 84 tilapaikkaa. Tilapaikat on suunniteltaessa mitoitettu 8 htm²/lapsi. Uudisrakennus tuottaa 55 uutta tilapaikkaa, jotka huomioidaan alueen palveluverkkotarkastelun yhteydessä ja ne mahdollistavat varautumisen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvuun ja lähipäiväkotikäytäntöön siirtymiseen.

This decision was published on 15.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö