Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, HL-Vihannestukku Oy

HEL 2021-010357
More recent handlings
§ 27

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen HL Vihannestukku Oy:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

HL Vihannestukku Oy, Palokankaankatu 13 B, 05820 Hyvinkää
y-tunnus 0810737-1

Elintarvikehuoneisto

HL Vihannestukku Oy, Sörnäistenkatu 5, 00580 Helsinki

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

Elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetussa kylmävarastossa tulee säilyttää ainoastaan elintarvikkeita. Muut tavarat tulee poistaa tilasta.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 14.11.2021 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

HL Vihannestukku Oy:n varastotiloihin Helsingin kaupungin tukkutorille
on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 25.5.2021. Tällöin
on havaittu, että toimija säilyttää elintarvikkeille tarkoitetussa kylmävarastossa ylimääräistä ja toimintaan kuulumatonta tavaraa. Ylimääräiset
tavarat ovat muun muassa työkaluja, isoja laitteita ja pakkausmateriaaleja. Toimintaan kuulumattomat tavarat on edellytetty poistettavaksi
31.7.2021 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus 25.5.2021).

Varastotilat on tarkastettu uudelleen 18.8.2021 ja 30.8.2021, jolloin on
todettu, että toimintaan kuulumattomia tavaroita ei ole poistettu elintarvikehuoneistosta (Liite 2 Tarkastuskertomus 30.8.2021).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 20.9.2021 päivätyllä kirjeellä (Liite 3 Kuulemiskirje).

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ehdottaa, että varastotilaan rakennettaisiin kevytseinä, joka rajaisi ylimääräiset toimintaan kuulumattomat tavarat erilliseen tilaan (Liite 4 Toimijan vastine).

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta HL Vihannestukku Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska HL Vihannestukku Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin toimintaan kuulumattomien tavaroiden poistamiseksi huoneistosta, on epäkohdan korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Toimijan ehdottamaa kevytseinän rakentamista ei voida hyväksyä. Varasto on kokonaisuudessaan hyväksytty ainoastaan elintarvikkeiden varastointiin. Laitteiden ja kalusteiden tulee olla säilytystilasta täysin erillään, eikä tämä toteudu kevyen seinärakenteen avulla.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai
alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi
aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten
vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot
voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 6 §:ssä todetaan, että elintarviketoiminnan on oltava sellaista, että tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu ja että elintarviketoiminta myös muutoin täyttää elintarvikesäännösten mukaiset vaatimukset. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II luku I määrittelee, että elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. HL Vihannestukulle on toistuvasti huomautettu elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetussa varastossa olevista ylimääräisistä toimintaan kuulumattomista tavaroista, mikä vaikeuttaa huoneiston puhtaanapitoa.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 25.5.2021
2. Tarkastuskertomus 30.8.2021
3. HL Vihannestukku Oy:n kuuleminen 20.9.20201
4. HL Vihannestukku Oy:n vastine kuulemiseen 27.9.2021

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1 §, 6 §, 27 §, 55 §, 75 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 852/2004 4 artikla, liite II

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000-20 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan saantitodistuksella HL Vihannestukku Oy:lle.

This decision was published on 12.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Ristiniemi, kaupungineläinlääkäri, puhelin: 09 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Helena Rintala, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 20836

helena.rintala@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 25.5.2021
2. Tarkastuskertomus 30.8.2021
3. HL Vihannestukku Oy:n kuuleminen 20.9.2021
4. HL Vihannestukku Oy:n vastine kuulemiseen 27.9.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.