Vuokraus, tilaelementtirakennus, päiväkoti Kulosaari, daghemmet Domus, Kulosaaren ala-aste, Werner Wirenin tie 3, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-010395
More recent handlings
§ 64

Vuokraus, tilaelementtirakennus, päiväkoti Kulosaari, daghemmet Domus, Kulosaaren ala-aste, Werner Wirenin tie 3, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle väliaikaisena tilana sekä perusopetukselle lisätilana osoitteesta Werner Wirenin tie 3 sijaitsevasta tilaelementtirakennuksista (paviljongeista) tilaa seuraavasti:

Päiväkoti Kulosaari, daghemmet Domus huoneistoalaltaan 868m² suuruisen tilan vuokra on 27 272,56 euroa/kk eli 31,42 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 28,52 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m2/kk.

Lisäksi peritään perustamiskuluista koostuva lisävuokra 15,10 euroa/m²/kk, ja kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Päiväkodin kokonaisvuokra on 489 760,32 euroa/v, 40 813,36 euroa/kk, 47,02 euroa/m²/kk.

Kulosaaren ala-asteen koulu huoneistoalaltaan 124m² suuruisen tilan vuokra on 3896,08 euroa/kk eli 31,42 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 28,52 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m2/kk.

Lisäksi peritään perustamiskuluista koostuva lisävuokra 15,10 euroa/m²/kk, ja kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Koulun kokonaisvuokra on 69 965,76 euroa/v, 5 830,48 euroa/kk, 47,02 euroa/m²/kk.

Vuokra-aika toistaiseksi, 1.8.2021 alkaen, vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 19.7.2028. Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan päättymistä 19.7.2028, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle muutostyön jäljellä olevan pääoman vuokrasopimuksen päättymispäivänä. Kohteen irtisanomisaika on 19.7.2028 jälkeen 6kk.

Päiväkoti Kulosaaren, daghemmet Domuksen vanha vuokrasopimus 211026843 päättyy 31.7.2021.

Vuokrauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön ja tilatoimittajan Adapteo Oy:n neuvottelemaa vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Tilat on hankittu vuonna 2019 vuokraamalla tarvittava määrä siirtokelpoista paviljonkitilaa. Tilat on vuokrattu kilpailutuksen voittaneelta, Adapteo Oy:ltä.

Paviljongeissa on huoneistoalaa yhteensä 992 htm2.

Korttelitalon kotipaikkojen lukumäärää on tarkasteltu yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa ja pienemmästä paviljongista on vuokrattu perusopetukselle lisätilaa. Isommassa paviljongissa tilaratkaisut on järjestelty varhaiskasvatukselle sopiviksi pienillä muutostöillä.

Tilat ovat olleet käytössä päiväkoti Kulosaarella ja daghemmet Domuksella vuodesta 2019. Lisävuokrassa, joka on kohteen perustamiskulu, on huomioitu maksut vuodesta 2019 alkaen.

Rakennuslupa (42-1510-19-A) tontilla on määräaikainen, määräaikainen rakennus saa olla paikallaan kauintaan 19.7.2024, joka on tarkoitus jatkaa 5 vuoden jatkoluvalla.

This decision was published on 21.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö