Vuokraus, tilaelementtirakennus, TOI - lisätila, Puistolan raitti 18, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-010428
More recent handlings
§ 63

Vuokraus, tilaelementtirakennus, TOI - lisätila, Puistolan raitti 18, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetus

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle osoitteessa Puistolan raitti 18 sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) perusopetuksen TOI - lisätilaa huoneistoalaltaan 377,5 m² suuruisen tilan siten, että arvonlisäveroton vuokra on 9713,08 euroa/kk eli 25,73 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 22,83 euroa/m²/kk ja kaupunkiympäristön ylläpitovuokra 2,90 euroa/m2/kk.

Lisäksi peritään perustamiskuluista koostuva lisävuokra 41,89 euroa/m²/kk sekä kaupunkiympäristön toimialan hallinnointikulu 0,50 euroa/m²/kk.

TOI-paviljongin kokonaisvuokra on 25 715,30 euroa/kk eli 68,12 euroa/m²/kk.

Vuokrasopimus on määräaikainen alkaen 1.1.2021 ja päättyen 31.7.2025. Paviljonki on ollut valmis elokuussa 2020 ja kaskon toiminta on silloin kohteessa alkanut.

Kohteen kiinteistötunnus on 091-041-0092-0004.

Vuokrauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön ja tilatoimittajan Parmaco Oy:n neuvottelemaa päiväkodin vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarvekuvauksen mukaan Puistolanraitin ala-aste tarvitsi lisätilaa 12 TOI (erityisen tuen) –oppilaalle alueella 41 alkaen syksyksi 2020.

Tilat on hankittu vuokraamalla tarvittava määrä siirtokelpoista paviljonkitilaa. Tilat on vuokrattu kilpailutuksen voittaneelta Parmaco Oy:ltä.

Paviljongissa on huoneistoalaa 377,5 htm2.

Perustamis- ja investointikuluissa on laskettu rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, lisä- ja muutostyövaraus sekä rakennuspaikan ennallistaminen. Kustannuksia korottaa kaupungin teettämät muutostyöt sisätiloissa TOI-tiloiksi ja piha-alueen laatuvaatimukset sekä poikkeuksellisen kiireellinen aikataulu (2,5 kk).

Rakennuslupa (41-1650-20-A) tontilla on määräaikainen, määräaikainen rakennus saa olla paikallaan kauintaan 16.6.2030.

This decision was published on 21.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö