Vuokraus, lisätila, Maunulan ala-aste, Maunulanmäki 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-010552
More recent handlings
§ 65

Vuokraus, lisätila, Maunulan ala-aste, Maunulanmäki 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteesta Maunulanmäki 5 sijaitsevasta kaupungin omistamasta paviljongista huoneistoalaltaan 320 htm² suuruisen tilan Maunulan ala-asteen käyttöön 01.01.2021 alkaen.

Maunulan ala-asteen lisätilan kokonaisvuokra on 9 584 euroa/kk eli 29,95 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 26,41 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 9 744 euroa/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa rakennusluvan mukaisesti 31.12.2023 asti.

Vuokrauksessa noudatetaan suoraan omistettujen tilojen sisäisiä vuokrasopimusehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Maunulan ala-asteen koulussa toimii luokat 1–6 osoitteessa Maunulanmäki 5. Koulussa on oppilaita yhteensä noin 550. Koulun pysyvä laajennushanke on aikataulutettu rakentamisohjelmassa 6/24 – 6/26. Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutetut lisätilat noin 40 oppilaalle on suunniteltu koulun yhteyteen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen ja lisätila vuokrataan Helsingin kaupungin omassa omistuksessa olevasta paviljongista. Maunulan ala-aste on ottanut tilat käyttöönsä elokuussa 2020.

This decision was published on 21.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö