Tutkimuslupa, TUETTU-tutkimus

HEL 2021-010556
More recent handlings
§ 116

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-010556

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 3/2024 saakka.

Päätöksen perustelut

********** ovat hakeneet tutkimuslupaa yliopistotasoiselle ja Suomen akatemian rahoittamalle tutkimukselle. Tuettu-tutkimus on Suomen Akatemian rahoittama, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston muodostaman konsortion tutkimus, jossa selvitetään inkluusion toimivuutta.

Tuettu-tutkimus on nelivuotinen pitkittäistutkimus, jossa seurataan erityisluokilla ja yleisopetuksen inklusiivisilla luokilla opiskelevien oppilaiden kognitiivisten ja ei-kognitiivisten taitojen kehitystä. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, millaisia vaikutuksia erilaisilla opetuksen toteutuspaikkaratkaisuilla ja luokkakompositiolla on sekä erityistä tukea saaville oppilaille että heidän luokkatovereilleen. Tutkimuksen aineistoa kerätään alakoulussa valtakunnallisesti kattavalla otoksella 4. vuosiluokalta 6. vuosiluokalle. Oppilasaineisto kerätään sähköisesti osana normaalia koulutyötä (marraskuu 2021, 2022 ja 2023). Tutkimuksessa selvitetään myös opettajien ja rehtorien näkemyksiä opetuksen toteutuspaikkaratkaisuista ja luokanmuodostuskäytänteistä.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 11/2021-3/2024. Tutkimusaineisto kerätään kyselyllä, joka kohdistuu 10-15-vuotiaisiin oppilaisiin ja huoltajiin sekä henkilökuntaan. Tutkimuksen otoskoko on valtakunnallisesti 8000 (n=8000). Tutkimukseen osallistuu n. 9 koulua (liite 5). Kyseessä on laadullinen tutkimus (a quasiexperimental follow-up study).

Oppilaat tekevät arviointitehtävät verkkovälitteisesti koulupäivän aikana. Tehtäväpaketti vie kokonaisuudessaan 90 minuuttia, mutta tehtävät on jaettu 15 minuuttia kestäviin osioihin. Näin ollen niitä voidaan tehdä koulun haluamassa aikataulussa. Tehtävissä ei kuitenkaan ole aikarajaa, vaan tarvittaessa oppilas voi yrittää niitä pidempäänkin.

Arvioinnissa käytetään Koulutuksen arviointikeskuksessa kehitettyjä oppimaan oppimisen tehtäväsarjoja. Arviointi sisältää seuraavat osa-alueet: ongelmanratkaisu, monilukukutaito, matemaattinen ajattelu sekä työmuisti ja kuvallinen päättely. Tehtävien tekemisen lopuksi oppilas voi tulostaa kotiin vietäväksi kunniakirjan, jossa lyhyesti kerrotaan tehdyistä tehtävistä ja miten niissä opittuja taitoja voi hyödyntää koulutyöhön.

Tuettu-tutkimuksen rehtoreille suunnatussa kyselyssä kartoitetaan luokanmuodostukseen liittyviä käytänteitä. Kyselyyn vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 10–15 minuuttia. Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista.

Tuettu-tutkimuksen 4. luokan opettajille suunnatussa kyselyssä kartoitetaan luokkaan ja oppilaiden saamaan tukeen liittyviä asioita. Kyselyyn vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 10–15 minuuttia. Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista.

Tutkimus toteutetaan noudattaen Helsingin kaupungin korona-ohjeistusta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkittavilta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Alle 15-vuotiaiden oppilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus lapsen tutkimukseen osallistumiselle. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden/oppilaiden huoltajia tiedotetaan ennalta tutkimuksesta. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
Aineisto arkistoidaan ilman suoria tunnistetietoja Helsingin yliopiston verkkolevylle. Aineiston käyttö on käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattua. Tarve arkistoinnille arvioidaan viiden vuoden välein.
Aineisto, josta on poistettu kaikki henkilötiedot, arkistoidaan Tietoarkistoon.

Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojailmoituksessa (ja tietosuojavaikutusten arvioinnissa) (liite 3).

Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut tutkimuksesta puoltavan lausunnon 17.5.2021 (Liite 4).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 10/2021-3/2023 koulujen ja oppilaitosten työaikana.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
kasko.tutkimusluvat@hel.fi

This decision was published on 11.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 78018

jukka.orava@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.