Avustuksen hakeminen, Kasko Sves, Lisi Wahl-säätiö

HEL 2021-010584
More recent handlings
§ 109

Ansökan om bidrag från Lisi Wahls stiftelse; Brändö lågstadieskola

Perusopetusjohtaja

Beslut

Direktören för den grundläggande utbildningen har beslutat att Brändö lågstadieskola ansöker om bidrag, 950 euro från Lisi Wahls stiftelse som bidrag till lägerskola 2022 för årskurs 5 och 6.

Direktören för den grundläggande utbildningen beslutade samtidigt att bevilja rektorn tillstånd att skicka ansökan.

Bidraget bokförs:
konto: 330100
projekt: 1413001001406908
intern beställning: 1453002021

Bidraget betalas in på stadens bankkonto:Helsingfors stad, fostran- och utbildningssektorn
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09BIC: NDEAFIHH

Beslutsmotivering

Lisi Wahls stiftelse utdelar ekonomiska bidrag till projekt och verksamhet som stöder barns och ungdomars utbildning.

Enligt finansieringsdirektörens beslut 103 §, 10.12.2018 har behörigheten att ansöka om statsunderstöd och därmed jämförbara förmåner överförts till direktören för den grundläggande utbildningen ifråga om ansökan om statsunderstöd och därmed jämföra förmåner med koppling
till fostrans- och utbildningssektorn.

This decision was published on 23.09.2021

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Heidi Metsähovi, controller, telefon: 09 310 15285

heidi.metsahovi@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja