Kuuleminen elintarvikelain 55 §, Jiahe Oy

HEL 2021-010666
More recent handlings
§ 31

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Jiahe Oy:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Jiahe Oy, Putkitie 6, 00880 Helsinki, Y-tunnus: 2746940-7

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

Verkkokaupassa on esitettävä pakolliset elintarviketiedot lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 9 ja 14 artiklojen mukaisesti suomen- ja ruotsinkielellä.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 28.2.2022 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Jiahe Oy:n varastolle on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 28.4.2021. Tarkastukseen sisältyi myös toimijan ylläpitämän verkkokaupan (jiahe.fi) tarkastaminen. Tarkastuksella havaittiin, että verkkokaupassa ei ole esitetty pakollisia elintarviketietoja suomen- ja ruotsinkielellä. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 31.8.2021 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus 28.4.2021).

Jiahe Oy:n varastolle ja verkkokauppaan on tehty uusintatarkastus
17.9.2021, jolloin todettiin, että verkkokaupasta puuttuu edelleen pakollisia elintarviketietoja suomen- ja ruotsinkielellä (Liite 2 Tarkastuskertomus 17.9.2021).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 1.10.2021 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3 Kuulemiskirje 1.10.2021)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, että yritykselle on tulossa uudet verkkosivut ja verkkokauppa, johon tullaan korjaamaan puuttuvat pakolliset elintarviketiedot. Toimija pyytää lisäaikaa elintarviketietojen lisäämiseksi verkkokauppaan (Liite 4 Toimijan vastine 28.10.2021)

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Jiahe Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Jiahe Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin pakkausmerkintöjen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarviketurvallisuusyksikkö katsoo että toimijan pyytämään lisäaikaan voidaan suostua.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:
1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai
2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artiklan 1 kohdan mukaan seuraavien tietojen ilmoittaminen on pakollista 10-35 artiklan mukaisesti, jollei tähän lukuun sisältyvistä poikkeuksista muuta johdu:
a) elintarvikkeen nimi;
b) ainesosaluettelo;
c) elintarvikkeen tuotannossa tai valmistelussa käytetyt ainesosat tai valmistuksen apuaineet, joka on lueteltu liitteessä II, tai liitteessä II luetelluista allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista johdetut ainesosat tai valmistuksen apuaineet, joka ovat mukana valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa muodossa;
d) tiettyjen ainesosien ja ainesosien ryhmien määrät;
e) elintarvikkeen sisällön määrä;
f) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta
g) erityiset säilyvyysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet;
h) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite;
i) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin siitä on säädetty 26 artiklassa;
j) käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksen mukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa.
k) juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;
l) ravintoarvoilmoitus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille artiklan 14 mukaan etämyynnissä pakolliset elintarviketiedot on oltava saatavilla ennen kuin osto tehdään. Elintarvikkeen vähimmäissäilyvyysajan tai viimeisen käyttöajankohdan ilmoittaminen ennen ostoa ei ole pakollista. Pakolliset tiedot on esitettävä etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai toimitettava muilla soveltuvilla keinoilla. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarviketietietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 4 §:n mukaan kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin on pakolliset pakkausmerkinnät tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä. Jiahe Oy:n ylläpitämässä verkkokaupassa (jiahe.fi) pakollisia elintarviketietoja ei ole ilmoitettu suomen ja ruotsin kielellä.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 28.4.2021
2. Tarkastuskertomus 17.9.2021
3. Jiahe Oy:n kuuleminen 1.10.2021
4. Vastine kuulemiseen 28.10.2021

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1 §, 6 §, 55 §, 75 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille artiklat 9 ja 14
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 4 §

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, ympäristölautakunnalle tullaan esittelemään päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuuspäällikön antamaa määräystä tullaan tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakko tulisi tässä tapauksessa olemaan 10 000-20 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Jiahe Oy:lle.

This decision was published on 29.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Veera Nummila, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 22910

veera.nummila@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 28.4.2021
2. Tarkastuskertomus 17.9.2021
3. Kuulemiskirje 1.10.2021 allekirjoitettu
4. Vastine 28.10.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.