Vuokraus, sopimuksen jatkaminen, Talosaari Husön kylän tila, Oy Husön Ratsastuskeskus Ab

HEL 2021-010758
More recent handlings
§ 34

Maa-alueiden vuokraaminen ratsastustoimintaa varten Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle Talosaaresta

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti vuokrata Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle Helsingin kaupungin 57. kaupunginosassa (Talosaari) sijaitsevat, liitekarttaan merkityt 127 670 m²:n maa-alueet (laidunalueet 2 745 m², jaloittelualue 121 425 m²ja kenttäalue 3 500 m²), jotka ovat osa kiinteistöä 091-439-001-0058 ja 091-441-0001-0042. Alueet vuokrataan ratsastustoimintaan 1.4.2021 - 31.3.2027 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 5 459,64 euroa. Vuokraukseen liittyvät muut sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Oy Husön Ratsastuskeskus Oy:n edellinen vuokrasopimus päättyi 31.3.2021, ja vuokralainen on ilmoittanut haluavansa uusia vuokrasopimuksen.

Vuokrien määräytymisen laskentakaavat ovat seuraavat:

Laidunalueet

Laidunalueiden vuokrat lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 0,012 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokran suuruus on 5 % maan arvosta ja se lasketaan kulloisenkin vuokrausajankohdan mukaan siten, että elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa perusvuosivuokraa tarkistetaan vuokrausajankohtaa edeltävän vuoden keski-indeksin pisteluvulla.

Vuoden vuokra laskettuna vuoden 2020 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1974) on 121 425 m² x 0,012 euroa/m² x 19,74 x 0,05 = 1 438,16 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 8.9.2020 123 § päätöksen perusteella palvelujen päälliköt voivat päättää vuoden 2021 aikana tehtävistä vähäisistä ja yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, vuokriin ja korvauksiin.

Talviaikoina kahden laidunalueen reunalla kulkee hiihtoreitti, jonka vuoksi vs. liikuntajohtaja päätti alentaa laidunalueiden vuosivuokraa 300 eurolla. Vuosittain perittävä laidunalueiden vuosivuokra on 1 138,16 euroa.

Jaloittelualueet

Jaloittelualueiden vuokrat lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 0,32 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokran suuruus on 5 % maan arvosta ja se lasketaan kulloisenkin vuokrausajankohdan mukaan siten, että elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa perusvuosivuokraa tarkistetaan vuokrausajankohtaa edeltävän vuoden keski-indeksin pisteluvulla.

Vuoden vuokra laskettuna vuoden 2020 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1974) on 2 745 m² x 0,32 euroa/m² x 19,74 x 0,05 = 866,98 euroa.

Kenttä

Kentän vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokran suuruus on 5 % maan arvosta ja se lasketaan kulloisenkin vuokrausajankohdan mukaan siten, että elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa perusvuosivuokraa tarkistetaan vuokrausajankohtaa edeltävän vuoden keski-indeksin pisteluvulla.

Vuoden vuokra laskettuna vuoden 2020 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1974) on 3 500 m² x 1 euroa/m² x 19,74 x 0,05 = 3 454,5 euroa.

Kaikkien alueiden yhteenlaskettu vuokra on 5 459,64 euroa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, 5 § päätöksen perusteella liikuntajohtajalla on oikeus vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 04.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja