Elintarvikelain 11 § mukainen hakemus, Lihatukku Veijo Votkin Oy

HEL 2021-010866
More recent handlings
§ 38

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus Lihatukku Veijo Votkin Oy:n elintarvikehuoneiston olennaisen muutoksen hyväksymisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Lihatukku Veijo Votkin Oy:n elintarvikehuoneiston tilojen olennaisen muutoksen.

Laitoksen toiminnot ovat lihan leikkaaminen, jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus, lihavalmisteiden valmistus, kuumennettavien valmisruokien sekä täytettyjen leipätuotteiden, salaattien, majoneesin, kalajalosteiden ja sushin valmistus.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Tuotantotilat ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontajärjestelmän toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain (297/2021) 11 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu 28.09.2021.

Hakija

Lihatukku Veijo Votkin Oy, Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
y-tunnus 0595960-8

Toimipaikan nimi ja osoite

Lihatukku Veijo Votkin Oy, Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus toiminnan olennaisen muutoksen hyväksymisestä on vastaanotettu ympäristöpalveluissa 28.9.2021. Hakemuksen yhteydessä on esitetty laitoksen muutosalueen pohjapiirustus. Pohjapiirustukseen on merkitty muutosalueen vesipisteet, lattiakaivot sekä jäähdytettyjen tilojen lämpötilat. Pohjapiirustukseen on merkitty myös henkilökunnan sekä raaka-aineiden ja jätteiden kulkureitit.

Muutoksen toteuttaminen on viivästynyt alun perin ilmoitetusta aikataulusta. Hakemusta on pyydetty täydentämään 6.6.2022 ja täydennys on saapunut 30.10.2022. Laitoksen tilat, joille on haettu hyväksyntää, on tarkastettu 27.10.2022.

Elintarvikehuoneisto on hyväksytty liha- ja kala-alan laitos, jossa on leikkaamo ja jossa valmistetaan jauhelihaa, raakalihavalmisteita, lihavalmisteita ja kuumennettavia valmisruokia sekä täytettyjä leipätuotteita, salaatteja, majoneesia, kalajalosteita ja sushia. Laitoksessa on myös lähettämö, pakkasvarasto, kylmävarastotiloja ja kuivavarastoja. Laitos on ilmoittanut lähetettävien valmiiden elintarvikkeiden keskimääräiseksi määräksi lihavalmisteiden osalta kaksi miljoonaa kiloa vuodessa ja kalavalmisteiden osalta 300 kiloa vuodessa. Ruokaviraston laitokselle antama hyväksymisnumero on 1828.

Laitoksen kokonaispinta-ala on 3405 m². Laitoksen tilat koostuvat tuotantotiloista 1400 m², kylmävarastoista 830 m², muista varastotiloista 730 m² sekä sosiaali- ja toimistotiloista yhteensä 355 m². Laitoksen yhteydessä on tehtaanmyymälä, jonka pinta-ala on 100 m². Lisäksi laitoksella on pakkasvarastotilaa Helsingin kaupunkitilojen Pakastamolla. Tuotantotilojen lisäksi laitoksen käytössä on tarvittavat tauko- ja pukeutumistilat, siivousvälinevarastot sekä pakkaustarvikevarastoja.

Laitoksen olennainen muutos koskee ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan makkaran ruiskutushuoneen viereistä tilaa, joka on aiemmin toiminut raakalihapakkaamona (317) ja tuotantovälineiden puhdistustilana (321). Tila on aiemmin ollut jaettuna väliseinällä kahdeksi erilliseksi tilaksi. Olennainen muutos koskee tämän tilan yhdistämistä ja muuttamista jauhelihan valmistus- ja pakkaustilaksi sekä raakalihavalmisteiden pakkaustilaksi. Jauhelihan valmistus siirtyy uuteen tilaan pihvileikkaamon viereisestä jauhelihahuoneesta (307). Entisen jauhelihanvalmistustilan väliovi poistetaan ja tila yhdistyy pihvileikkaamoon (305). Lisäksi suolivarastolle (320) ja siivouskomerolle sekä pesuainevarastolle (322) on rakennettu uudet tilat ruiskutustilan (323) ja maustevaraston (335) yhteyteen. Muutosalueen pinta-ala on noin 45 m². Tilan lattiat ovat epoksia, seinät ja katto muovipinnoitteiset ja työtasot ruostumatonta terästä.

Henkilökunnan ja raaka-aineen kulku uuteen jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus- ja pakkaustilaan ja sieltä pois tapahtuu käytävän (329) kautta. Tilasta kulkee raaka-ainetta makkaran ruiskutustilaan (323).

Tuotantotiloissa on tarvittavat laitteet ja välineet tilojen ja välineiden huoltoa ja puhdistusta varten sekä riittävä määrä ei-käsikäyttöisin hanoin varusteltuja käsienpesupisteitä. Lisäksi laitoksessa on riittävästi vesipisteitä välineiden puhdistusta varten.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen. Tilat ovat tarvittavilta osin jäähdytettyjä ja jäähdytettyjen tilojen lämpötilan seurantaa varten on elektroninen tallentava järjestelmä, jossa on myös hälytysjärjestelmä. Jauhelihan valmistustilan lämpötilanhallinta on liitetty automaattiseen seuranta- ja hälytysjärjestelmään.

Elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet ja laitteet sekä muu kalusto ovat helposti puhtaana pidettäviä ja niiden puhdistamista varten on pesupaikat.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 1040 euron maksun. Toimija on pyytänyt hakemuksen käsittelymaksun kohtuullistamista. Ympäristöterveydenhuollon taksan kohdan 8.1 mukaan poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärää vaativasta hakemuksen käsittelystä voidaan maksu määrätä 50 % suurempana tai pienempänä. Hakemuksen käsittelyn työmäärä ei ole ollut poikkeuksellisen pieni, joten kohtuullistamista ei myönnetä. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta ja laskun mukana toimitetaan maksua koskeva oikaisuvaatimusohje.

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 6 §, 7 §, 11 §, 15 §, 22 §, 27 §, 40 §, 72 §, 73 §, 75 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta (315/2021) 3 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 5 §, 36 - 39 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2022 alkaen (229 §, 11.11.2021) liite 1 kohta 11.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL 2021-010866.

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote postitse Lihatukku Veijo Votkin Oy:lle.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty ympäristökeskuksessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus elintarviketurvallisuusyksikölle.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

This decision was published on 11.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Essi Lääkkö, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 31584

essi.laakko@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

2. Muutosalueen pohjapiirustus
3. Muutosalueen kulkureitit
4. Tarkastuskertomus 27.10.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.