Asemakaavan muutos, Länsisatama, Ahdinallas, nro 12750, Jätkäsaaren Kirjo

HEL 2021-010904
More recent handlings
Case 13. / 14 §

Detaljplaneändring för Kirjo på Busholmen (nr 12750)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för hamn- och vattenområdena i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Busholmen) enligt ritning nr 12750, daterad 26.4.2022 och ändrad 25.10.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen (ett nytt kvarter 20836 bildas).

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller de hamn- och gatuområden som ligger i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Busholmen) i ett område som avgränsas av Västrahamnsgatan, Godahoppsparken och Oceankajen. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en mångfunktionell byggnad med verksamhetslokaler och lokaler för inkvarterings- och affärsverksamhet samt motion och idrott samt offentliga uterum tätt intill.

Detaljplanen har utarbetats eftersom byggandet på denna plats fungerar som ett buffertområde mellan Busholmens bostads- och hamnområde och det finns skäl att genomföra det i takt med resten av byggandet i området. I delgeneralplanen för Busholmen planerades preliminärt flervåningshus i området, men närmare utredningar visar att det inte kommer på fråga på grund av miljöstörningar.

Målet är att skapa ett regionalt betydande område för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet vid hamnbassängen i änden på Godahoppsparken.

I detaljplanelösningen strävar man särskilt efter att lösa frågorna kring utvecklingen av den tätt bebyggda stadsmiljön, den tekniskt utmanande byggplatsen och de mångsidiga fritidstjänsterna med hjälp av partnerskapsplanläggning.

En hybridbyggnad med tre olika funktioner och en högsta punkt cirka 60 meter ovanför markytan har planerats i området. På marknivå finns affärs- och evenemangslokaler, ovanför dem kontorsvåningar och högst upp på takvåningen ett lägenhetshotell med restaurangs- och möteslokaler avsedda för ett mer omfattande klientel.

Det finns 17 000 m² ny våningsyta för verksamhetslokaler. Tomtens exploateringstal (e) är 4,87.

Efter att detaljplanen förverkligats bildar Ahtibassängen och de omgivande byggnaderna ett trivsamt slut på Godahoppsparken med aktiva funktioner, vilket skapar möjligheter till mångsidiga fritidsaktiviteter i området.

Beslut som detaljplanen bygger på

För området gäller delgeneralplanen för Busholmen (trädde i kraft 18.8.2006). Detaljplanen stämmer överens med principerna i den gällande delgeneralplanen för Busholmen, även om det inte går att bygga de flervåningshus som anvisas till en del av området i planen som sådana.

Enligt den underjordiska generalplanen för Helsingfors 2021 är det fråga om ett målområde för utveckling av centrum under jord. Den underjordiska generalplanen har inga utrymmesreserveringar i detaljplaneområdet. Den nu utarbetade planlösningen stämmer överens med den underjordiska generalplanen.

Detaljplanen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att erbjuda företag mångsidiga verksamhetsställen i staden i enlighet med deras behov.

Den stärker också stadscentrumens och deras företags livskraft och evenemangsverksamhet. Ahtibassängens omgivning utvecklas till ett upplevelseområde där kultur och fritid är starkt närvarande.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutade 26.2.2018 reservera och 23.3.2020 fortsätta reservera ett område på Busholmen för Wasagroup Oy för planering av ett projekt för idrotts- och verksamhetslokaler.

De områden som ursprungligen var med i programmet för deltagande och bedömning men som nu lämnades utanför detaljplaneområdet har separerats till egna detaljplaneprojekt. Detaljplanen för Oceankajen (nr 12655) trädde i kraft 2.11.2021. I fråga om Ahtibassängens vattenområden är avsikten att den detaljplan som är under beredning träder i kraft senast 2024.

Områdets förutsättningar och nuläge

Detaljplaneområdet gränsar till Västrahamnsgatan i nordost, till körförbindelsen till Oceankajens parkeringsanläggning i sydost och till Ahtibassängen i sydväst. I nordväst separerar en allmän gång- och cykelförbindelse området från ett bostadskvarter.

I området finns strandkonstruktioner som hör till den före detta hamnbassängen samt tillfälliga parkerings-, lagrings- och servicearrangemang för byggandet på området. En del av de gatuområden som omger planområdet är i stort sett byggda på sin slutliga plats.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1979–2019.

Helsingfors stad äger marken i planeringsområdet. Detaljplanen har utarbetats på initiativ av staden. Detaljplanen genomförs i form av partnerskapsplanläggning. Detaljplanens innehåll har förhandlats fram mellan de genomförande sammanslutningarna som fått planeringsreserveringen.

Detaljplanens kostnader

Att detaljplanen genomförs medför kostnader på ca 0,4 miljoner euro (moms 0 %) för staden för byggande av offentliga områden.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Värdet på den byggrätt som planläggs beräknas grovt uppgå till 9–10 miljoner euro.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 12.5–10.6.2022.

Anmärkningar

Två anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget under framläggningstiden.

Påpekandena i anmärkningarna gällde fåglarnas säkerhet och levnadsmöjligheter på området, badstrandens trivsamhet, byggnadernas massa, höjd och överskuggning samt badstrandens tjänster och grönområden.

Myndighetsutlåtanden

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget:

 • Helen Elnät Ab
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT))
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 • Museiverket
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
 • kultur- och fritidssektorn / stadsmuseet

Påpekandena i utlåtandena gällde vattenförsörjningens färdighetsgrad i området samt bullerbekämpning och trafik.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges sammanfattningar av anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget samt bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som har framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset). Utifrån ett påpekande har en bestämmelse för att minska sannolikheten av att fåglarna kolliderar med byggnaderna lagts till i plankartan. Utifrån NTM-centralens utlåtande har det gjorts kompletterande utredningar om trafiken och dess buller- och vibrationseffekter.

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter.

Närmare motiveringar

Motiveringen till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Close

Kaupunginhallitus 05.12.2022 § 841

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) satama- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 26.4.2022 päivätyn ja 25.10.2022 muutetun piirustuksen nro 12750 mukaisena (muodostuu uusi kortteli 20835) ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.10.2022 § 583

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 26.4.2022 päivätyn ja 25.10.2022 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12750 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee: 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) satama- ja vesialueita (muodostuu uusi kortteli 20835)

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Teo Tammivuori ja tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

26.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 21192

teo.tammivuori@hel.fi

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 9.6.2022

Asemakaavan muutos koskee satama- ja katualuetta, jotka sijaitsevat 20. kaupunginosassa (Länsisatama, Jätkäsaari) Länsisatamankadun, Hyväntoivonpuiston, ja Valtamerilaiturin rajaamalla alueella. Kaupunginmuseo lausuu hankkeesta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaavan muutos mahdollistaa monikäyttöisen toimitila-, majoitus-, liike- ja liikuntarakennuksen rakentamisen sekä tähän välittömästi liittyvien julkisten ulkotilojen rakentamisen. Alueelle on suunniteltu kolmen erilaisen toiminnon hybridirakennus, maantasossa on liike- ja tapahtumatiloja, näiden yläpuolelle on sijoitettu toimistokerroksia. Ylimpänä on huoneistohotelli, jonka kattokerroksessa on laajemmalle asiakaskunnalle suunnattuja ravintola- ja kokoustiloja. Tavoitteena on luoda Hyväntoivonpuiston päätteenä olevan satama-altaan alueelle seudullisesti merkittävä urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen alue.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mukana olleet, nykyisen kaava-alueen ulkopuolelle jäävät alueet on erotettu omiksi kaavahankkeikseen. Nyt esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa toimitilakerrosala on 17 000 k-m².

Kaupunginmuseo on lausunut hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 6.6.2019 ja todennut, että: ”Suunnittelualue on osa Helsingin merellistä julkisivua, joka näkyy laajalle ja on rakennuspaikkana vaativa. Asemakaavalla tulee varmistaa rakentamisen laadukkuus, myös maisemallisia vaikutuksia tulee selvittää asemakaavatyön aikana. ”

Asemakaavaselostuksessa todetaan mm.: ”Kaavoituksessa on tiedostettu rakennuspaikan vaativuus sekä Helsingin merellisen julkisivun piirteet. Suunnittelussa on erityisesti pyritty sovittamaan hanke ympäröivään rakentamiseen. Jätkäsaaren osayleiskaavan yhteydessä on ratkaistu alueen maisemallinen periaate rakentamiskorkeuden nostamisesta rannoilta kohti alueen keskiosia. Jätkäsaaren liikuntapuiston laidalla olevat 15-kerroksiset asuintalot muodostavat korkeamman rakentamisen sarjan, joka kiertyy Ahdinaltaan ympärille. Jätkäsaaren Kirjo on suunniteltu tämän sarjan luontevaksi osaksi.”

Asemakaavaehdotuksessa 26.4.2022 uudisrakennuksen julkisivuista on määräys: ”Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla lasi, metalli tai puu.”

Kaupunginmuseolla ei ole huomauttamista asemakaavaehdotukseen.

Lisätiedot

Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 38056

sanna.granbacka@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 17.03.2022 § 22

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12750 pohjakartan kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12750
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 35/2021
Pohjakartta valmistunut: 24.9.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Suvi Uotila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 29076

suvi.uotila@hel.fi
Close

This decision was published on 25.01.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.