Kuuleminen, elintarvikelaki 56 §, BH Sapkota Oy / Ravintola Rara & Bar

HEL 2021-010913
More recent handlings
§ 26

BH Sapkota Oy:n/Ravintola Rara & Bar toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 §:n mukainen päätös

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

BH Sapkota Oy, Korppaanmäentie 11, 00300 Helsinki, y-tunnus 3100894-5

Elintarvikehuoneisto

Ravintola Rara & Bar, Korppaanmäentie 11, 00300 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Päätös koskee BH Sapkota Oy:n elintarvikehuoneistotoiminnan kieltämistä toistaiseksi.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää elintarvikkeiden valmistamisen ja luovuttamisen Ravintola Rara & Barin (Korppaanmäentie 11, 00300 Helsinki) tiloissa toistaiseksi.

Edellä mainittu kielto voidaan kumota, kun ympäristöpalvelut on tarkastuksella todennut seuraavaa:

1) Tiloissa on suoritettu tuholaistorjunta. Torakat ja mahdolliset muut
tuhohyönteiset on hävitetty. Tuholaistorjunnan onnistumisesta on esitetty kirjallinen todistus ympäristöpalvelulille.

2) Elintarvikehuoneisto on siivottu perusteellisesti ja toimintaan kuulumattomat tavarat poistettu elintarvikehuoneistosta.

Täytäntöönpano

Tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki 27.9.2021 valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen Ravintola Rara & Barin tiloihin. Tarkastuksella havaittiin muun muassa seuraavia vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle:

- Ravintolan keittiötilassa havaittiin torakoita ja muita tuhohyönteisiä.

- Elintarvikehuoneiston puhtaanapitoa oli selvästi laiminlyöty. Katto- ja
seinäpinnat ja kalusteet olivat noen peitossa.

Yksityiskohtaisempi tarkastuskertomus on liitteenä 1.

Havaittujen epäkohtien vuoksi viranhaltija päätti 27.9.2021 kieltää Ravintola Rara Bar elintarvikehuoneistossa harjoitettavan toiminnan toistaiseksi. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (liite 2). Epäkohdat ovat vakavia ja voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle.

Kuuleminen

BH Sapkota Oy:tä on kuultu elintarvikelain (297/2021) 56 §:n mukaisesta päätöksestä sekä asetettavasta määräajasta 1.10.2021 päivätyllä kirjeellä (Liite 3).

BH Sapkota Oy ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 64 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, sisämarkkinakaupan, viennin, tukkukaupan ja muun jakelun, tarjoilun ja muun luovutuksen sekä käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, alkutuotantopaikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarviketoiminta on sellaista, että se aiheuttaa tai sen voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle tai vaaraa sellaisen elintarvikesäännösten vastaisuuden takia, jota ei voida poistaa. Kielto voidaan määrätä väliaikaiseksi asian selvittämisen tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes valvontaviranomainen antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Valvontaviranomaisen tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.

BH Sapkota Oy:lle on annettu elintarvikelain 64 §:n nojalla viranhaltijan päätös väliaikaisesta kiellosta. Tällä päätöksellä elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa, joka korvaa annetun väliaikaisen kiellon.

BH Sapkota Oy:n toiminnassa havaittiin vakavia epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Elintarvikelain 6 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Toimijan on huolehdittava myös siitä, että elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen liitteen II luvussa IX todetaan, että elintarvikkeita on suojattava tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa saastumiselta, joka saattaisi tehdä ne ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, terveydelle vaarallisiksi tai saastuneiksi siten, että niitä ei enää kohtuudella voitaisi pitää siinä kunnossa käytettävinä. Lisäksi on käytettävä asianmukaisia menetelmiä tuhoeläinten torjumiseksi. Ravintola Rara & Barin tiloissa havaittiin tuhohyönteisiä eikä BH Sapkota Oy ole ryhtynyt oma-aloitteisesti torjuntatoimenpiteisiin.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku I ja V) mukaan elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa sekä kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat esineet, välineet ja laitteet on puhdistettava tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioitava. Ravintola Rara & Barin keittiötilat olivat noen peitossa.

Ravintola Rara & Barissa havaittiin useita erittäin vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle. Ravintolan keittiötilassa havaittiin tuhohyönteisiä ja ruuanvalmistustilojen puhtaanapitoa oli selvästi laiminlyöty.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 27.9.2021

2. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös 27.9.2021

3. Yritys Oy:n kuuleminen 1.10.2021

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 56, 64, 75 ja 78 §.
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (178/2002), 14, 17 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (852/2004), 3 ja 4 artikla, liite II

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona BH Sapkota Oy:lle.

This decision was published on 11.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anni Karreinen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31523

anni.karreinen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus Ravintola Rara & Bar 27.9.2021
2. Viranhaltijan elintarvikelain 64 §:n nojalla annettu 56 §:n mukainen väliaikainen kielto, Ravintola Rara & Bar, 27.9.2021
3. BH Sapkota Oy:n/Ravintola Rara & Bar kuuleminen elintarvikelain 56 §:n mukaisesta päätöksestä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.