Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ohjeiden antamisessa

HEL 2021-011099
More recent handlings
§ 91

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ohjeiden antamisessa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin toisen kohdan mukaista toimivaltaansa seuraavasti:

- Hallintojohtaja antaa hallintoon liittyviä toimintaohjeita koko toimialalle.

- Palvelukokonaisuuden johtajat sekä hallintojohtaja antavat toimintaohjeita johtamalleen kokonaisuudelle.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin toisen kohdan mukaan: ”Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialajohtaja antaa palvelukokonaisuusjohtajalle ja muille vastuuhenkilöille tarvittaessa menettelytapaohjeita ja määräyksiä.”

Toimialajohtajalla on oikeus delegoida toimivaltaansa. Tällä päätöksellä ohjeiden antamiseen liittyvää toimivaltaa siirretään osittain sekä hallintojohtajalle että palvelukokonaisuuksien johtajille. Muilta osin toimivalta pysyy toimialajohtajalla.

Hallintojohtaja voi tämän delegointipäätöksen perusteella antaa hallintoon liittyviä toimintaohjeita koko toimialalle. Lisäksi tämän delegointipäätöksen perusteella hallintojohtaja voi antaa toimintaohjeita johtamalleen hallinnolle sekä palvelukokonaisuuksien johtajat voivat antaa toimintaohjeita johtamalleen palvelukokonaisuudelle.

Delegointipäätös selkeyttää ohjeiden antamiseen liittyvää toimivaltaa toimialalla.

This decision was published on 23.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ilona Syvälä, lakimies, puhelin: 09 310 25441

ilona.syvala@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja