Nimeämispyyntö, hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle vuosiksi 2022–2024, Lilinkotisäätiö

HEL 2021-011228
More recent handlings
Case 10. / 147 §

Kaupungin edustajien nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2022-2024

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2022-2024 kolme varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen seuraavasti:

Varsinainen jäsen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, henkilökohtaisena varajäsenenään nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela.

Varsinainen jäsen ylihoitaja Kati Sinivuori, henkilökohtaisena varajäsenenään ylihoitaja Jaana Suhonen.

Varsinainen jäsen johtava controller Miia-Marja Hirvonen, henkilökohtaisena varajäsenenään suunnittelupäällikkö Maria Kahila.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Lilinkotisäätiö on pyytänyt kaupungin edustajien nimeämistä säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2022-2024. Lisäksi säätiö on pyytänyt tilintarkastajan nimeämistä (liite 1).

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa mielenterveydeltään pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Lilinkotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee kolme jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos, Mielenterveyden Keskusliitto ry ja Helsingin Klubitalot ry valitsevat kukin yhden varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi säätiön hallitus valitsee hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhden sosiaalipsykiatriseen kuntoutukseen perehtyneen asiantuntijan ja henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Kaupunginhallitus on 12.3.2018 § 145 päättänyt kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleisistä palkkioperusteista. Lilinkotisäätiö ei ole tytärsäätiö. Säätiön sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioiden maksamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston palkkioista tekemiä päätöksiä. Luontevimmin Lilinkotisäätiö kuuluu sosiaali- ja terveystoimialan muiden säätiöiden mukaisesti palkkioryhmään C.

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalta saatuun esitykseen.

Tarkastuslautakunta päätti 19.10.2021 § 88 nimetä tilikaudeksi 2022 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi HT Kai Salmivuoren ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilan. Molemmat edustavat tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:tä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Close

This decision was published on 07.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi