Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla liikuntapalvelukokonaisuuden tiettyjen sopimusten allekirjoittamisessa

HEL 2021-011263
More recent handlings
§ 41

Toimivallan siirtäminen tiettyjen yhteistyösopimusten allekirjoittamisoikeuden osalta

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti oikeuttaa tietyt liikuntaan aktivointi -palvelun tiimiesihenkilöt allekirjoittamaan arvoltaan enintään 10 000 euroa olevia ohjattuja liikuntakursseja koskevia yhteistyösopimuksia.

Allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt ovat kohdennetut liikuntapalvelut -yksikön läntisen, pohjoisen ja itäisen liikuntatiimin tiimiesihenkilöt sekä kumppanuus- ja kehittämisyksikön liikunnansuunnittelutiimin tiimiesihenkilö.

Päätöksen perustelut

Ohjattuja liikuntakursseja koskevien yhteistyösopimusten tarkoituksena on sopia avoimen ja osallistumiskynnykseltään mahdollisimman matalan harrasteliikunnan järjestämisestä. Ohjattuja liikuntakursseja järjestetään yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä yhteistyön kautta järjestetään mm. EasySport toimintaa, FunAction toimintaa ja NYT-liikuntaa sekä soveltavan liikunnan kursseja. Ohjattuja liikuntakursseja koskevien yhteistyösopimusten allekirjoittamiseen liittyvä toimivalta on tarkoituksenmukaista delegoida arvoltaan enintään 10 000 euron sopimuksissa edellä mainituille tiimiesihenkilöille, sillä kyseisiä yhteistyösopimuksia on vuosittain suuri määrä ja tiimiesihenkilöt tuntevat järjestettävän toiminnan.

Liikuntajohtajan toimivalta päättää allekirjoittamiseen oikeutetuista henkilöistä perustuu Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n viidenteen momenttiin. Kyseisen hallintosäännön kohdan mukaan hallintosäännössä mainitut viranhaltijat päättävät johtamiensa organisaatioyksiköiden alempien yksiköiden asiakirjojen allekirjoittamisesta.

This decision was published on 17.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87500

tuuli.salospohja@hel.fi

Ilona Syvälä, lakimies, puhelin: 09 310 25441

ilona.syvala@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja