Valtuustoaloite, Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentaminen

HEL 2021-011270
More recent handlings
Case 28. / 131 §

Ledamoten Pia Kopras motion om upprustning av Munksnäs badstrand

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Close

Ledamoten Pia Kopra och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att Munknäs badstrand upprustas genom att ersätta den nuvarande servicebyggnaden med en ny byggnad med separata omklädningsrum för kvinnor och män, klädskåp och duschutrymmen samt toaletter som är anslutna till vatten- och avloppsnätet.

I programmet för byggande av idrotts- och motionsanläggningar 2022 har det inte reserverats kostnader för renovering av Munknäs badstrand och servicebyggnad. Om renovering av servicebyggnaden på Munknäs badstrand anses vara nödvändig bör man i samma sammanhang utreda renoveringsbehovet av de badstränder som staden upprätthåller som helhet, för att den regionala jämlikheten ska förverkligas även i fråga om servicebyggnader.

Servicebyggnaden på Munknäs badstrand byggdes i början av 2000-talet. I fråga om tjänster är den enhetlig och delvis även bättre än andra servicebyggnader på stadens badstränder. I byggnaden finns varma duschar samt omklädnings- och duschutrymmen med egna dörrar. Servicebyggnadens allmänna utseende och renlighet påverkas av att den ofta har utsatts för skadegörelse. Staden strävar efter att ta bort spår av skadegörelse i takt med att nya spår uppstår.

Servicebyggnaden stängs klockan sex på kvällen. En bajamaja har placerats på badstranden för att betjäna strandanvändarna på kvällarna. Enligt kultur- och fritidsnämndens utlåtande kan den i samarbete med stadsmiljösektorn utreda om det är möjligt att ersätta bajamajan med en så kallad citytoalett. En citytoalett som är avgiftsfri, tillgänglig och kan användas dygnet runt och året om kunde betjäna användare av både badstranden och strandrutten.

Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Close

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 288

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.01.2022 § 8

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Munkkinimen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseen ei olla varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa. Jos Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen uusiminen katsotaan tarpeelliseksi, on samassa yhteydessä syytä tarkastella Helsingin kaupungin ylläpitämien uimarantojen uudistamistarvetta kokonaisuutena, jotta alueellinen tasa-arvoisuus toteutuu myös uimarantojen palvelurakennusten osalta.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennus on rakennettu 2000-luvun alussa. Huoltorakennus on palveluiltaan yhdenmukainen ja osittain jopa parempi kuin muut Helsingin kaupungin ylläpitämät uimarantojen huoltorakennukset. Huoltorakennuksessa on lämpimät suihkut sekä puku- ja peseytymistilat omilla ovillaan. Huoltorakennus suljetaan klo 18 ja uimarannalle on sijoitettu bajamaja palvelemaan rannan käyttäjiä tämän jälkeen. Bajamaja edistää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä. Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun cityvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen yleiseen ilmeeseen ja siisteyteen vaikuttaa se, että rakennus on usein ilkivallan kohteena. Ilkivallan jälkiä pyritään poistamaan sitä mukaa, kun niitä tulee.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teetti 2017 uimarantoja, uimapaikkoja sekä talviuintia koskevan turvallisuusasiakirjan. Kyseisessä selvityksessä Munkkinimen uimarannan turvallisuusasiat raportoitiin olevan kunnossa.
Turvallisuusasiakirjaa on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan uimarantatoiminta on kannatettavaa virkistystoimintaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä määritellään liikunnan palvelustrategiassa siten, että uimarantatoiminta katsotaan omaehtoisen liikkumisen edistämiseksi, joka tuotetaan liikuntapalveluiden omana palveluna samoin kuin esimerkiksi hiihtoladut ja ulkoilualueiden ylläpito.

Käsittely

Vastaehdotus:
Teija Makkonen:
POISTETAAN KAPPALE (3) KAKSI VIIMEISTÄ LAUSETTA
Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun cityvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

JA LISÄTÄÄN LAUSEET:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan alueelle tulee rakentaa maksuton ja esteetön cityvessa, joka on koko vuorokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä. Se palvelee paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula@hel.fi
Close

This decision was published on 25.05.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi