Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, VALMA, työavain KASKO-03-262-21

HEL 2021-011312
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, VALMA, työavain KASKO-03-262-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutuksen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ********** 7.10.2021 – 30.6.2022 väliseksi ajaksi.

Koska määräaikaisuus on alle vuoden mittainen, tehtävään valitulle asetetaan kolmen (3) kuukauden koeaika.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien selvityksen terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa on ollut yksi määräaikaisen tuntiopettajan tehtävä julkisesti haettavana ajalla 20.9 - 4.10.2021 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-262-21.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää yksikön päällikkö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksen 5 rehtori ja määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään valinnasta päättää lähiesihenkilö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesihenkilönä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävänä ovat ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen kuuluvat opetustehtävät ja ensimmäisenä sijoituspaikkana Kampus 5 osoitteessa Nilsiänkatu 6.

Virkaa haki hakuajan kuluessa kolmetoista (13) henkilöä, joista yksi (1) perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä. Hakijoista 10 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) valmentavaa koulutusta antavaa opettajaa koskevien 13e §:n ja 17 §:n mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erinomaisia ryhmätyötaitoja, kokemusta maahanmuuttajien, nuorten ja erityisopiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta. Lisäksi luettiin eduksi kokemuksen yhteisopettajuudesta, joustavuuden, muutoksensietokyvyn ja hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Opetustehtävien lisäksi toimenkuvaan kuuluu yhteistyö oppilaitoksen keskeisten sidosryhmien ja ulkopuolisten kumppaneiden sekä muiden tutkintoa edeltävien koulutusten ja palveluiden sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen kanssa.

Hakijoista kaksi hakijaa kutsuttiin haastatteluun, jossa haastattelijana toimivat Kampus 5 rehtori sekä koordinoiva tiimimestari.

**********

**********

Koulutuspäällikkö katsoo työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 11.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 336 2290

asko.haapamaki@hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Attachments

1. Hakijat KASKO-03-262-21

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.