Hankinta, Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-011456
More recent handlings
§ 12

Helsingin kaupungin itäisen saariston vesireittiliikennöinti

Liikuntajohtaja

Päätös

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajohtaja päätti hankkia itäisen saariston vesireittiliikennöinnin vuosiksi 2022 - 2024 seuraavasti:

1. Itäinen saaristoreitti, Suomen Saaristokuljetus Oy
2. Vasikkasaari, JT-Line Oy
3. Kaunissaari, EW-Finland Oy

Hankinnasta tehdään käyttöoikeussopimukset, jonka perusteella hankinnan arvioitu arvo arvioidaan liikevaihdon perusteella koko sopimuskaudelle ja on laskettuna koko hankinnalle ilman arvonlisäveroa arvioituna 1 150 000 euroa.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat vesireittiliikennöinnit reiteille: 1. Itäinen saaristoreitti: Kalasatama-Herttoniemi-Laajasalo-Vartiosaari-Satamasaari-Iiluoto-Vuosaari, 2. Vasikkasaari: Kruunuvuorenranta-Vasikkasaari-Kruunuvuorenranta ja 3. Kaunissaari: Vuosaari-Kaunissaari-Vuosaari.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinnan kohteena on hankintalain 13 luvussa määritelty käyttöoikeussopimus. Hankinnassa noudatetaan kaikille avointa hankintamenettelyä, johon kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Hankinta on jaettu kolmeen osaan.

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin TED -tietokanavassa ja Cloudia kilpailutusjärjestelmässä 28.2.2022. Tarjouspyyntöä oikaistiin täydentämällä ESPD -lomakkeen liikevaihtovaatimusta vastaamaan tarjouspyynnön mukaista liikevaihtovaatimusta sekä itäisen saaristoreitin osa-alueen hankinnan kohteen kriteereihin tehtiin korjaus siitä, että hinnat tulee ilmoittaa yhdensuuntaiselle matkalle eikä meno-paluumatkalle.

Tarjouspyyntö ja sen liitteet ovat tämän esityksen liitteenä 1 - 7.

Hankintailmoituksessa asetettuun määräaikaan 11.3.2022 klo 12.00 mennessä hankintayksikölle saapuivat tarjoukset seuraavasti:
1. Itäinen saaristoreitti: Suomen Saaristokuljetus Oy
2. Vasikkasaari: JT-Line Oy ja Suomen Saaristokuljetus Oy
3. Kaunissaari: EW Finland Oy ja Suomen Saaristokuljetus Oy.

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset on määritelty hankintailmoituksessa. Kaikki tarjoajat täyttivät hankintailmoituksessa asetetut tarjoajia koskevat vähimmäis- ja soveltuvuusvaatimukset tilaajavastuulain ja tekniselle suorituskyvylle asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnössä on esitetty vertailuperusteet, jonka perusteella valituksi tulee kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous siten, että paras tarjous saa 50 pistettä hinnan ja 50 pistettä laadun perustella. Hintavertailussa kysytään eri lipputyyppien hinnat ja laatuvertailussa saa vaadittujen lähtöjen vähimmäismäärän ylittävistä lähdöistä pisteitä.

Itäisen saaristoreitin reittiliikenteen 1. osa-alueeseen saatiin määräaikaan mennessä yksi tarjous Suomen Saaristokuljetus Oy:ltä, tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen.

Vasikkasaaren reittiliikenteen osa-alueeseen 2. saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta: JT-Line Oy ja Suomen Saaristokuljetus Oy. Vertailun perusteella JT-Line Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen ja kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kaunissaaren reittiliikenteen osa-alueeseen 3. saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta: EW Finland Oy ja Suomen Saaristokuljetus Oy. Vertailun perusteella EW Finland Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen ja kokonaistaloudellisesti edullisin.

Tarjousvertailu on tämän esityksen liitteenä 8.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (8621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julki siksi asianomaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti oikeuttaa 1.2.2022 § 26 mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta ja allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset.

This decision was published on 29.03.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tapio Rossi, vesiliikennepäällikkö, puhelin: 09 310 87937

tapio.rossi@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Tarjouspyynto
2. Hankinnan kohteen kuvaus Itäinen saaristoreitti
3. Hankinnan kohteen kuvaus Vasikkasaari
4. Hankinnan kohteen kuvaus Kaunisaari
5. Itäinen saaristoreitti_sopimusluonnos
6. Vasikkasaari sopimusluonnos
7. Kaunissaari sopimusluonnos
8. Vertailutaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.