Hankinta, DPS, sisäinen kilpailutus, siivouspalvelut, Helsingin kaupunginmuseo, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2021-011563
More recent handlings
§ 28

Kaupunginmuseon siivouspalvelut, siivoussopimuksen irtisanominen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti irtisanoa kaupunginmuseon siivouspalvelujen siivoussopimuksen SOL Palvelut Oy:n kanssa päättymään 14.8.2022.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kilpailutti kaupunginmuseon siivouspalvelut 26.10.2021 siten, että sopimuskausi kohteessa alkoi 1.1.2022. Sopimuskauden alkamisen jälkeen, toimittaja SOL Palvelut Oy ilmoitti, että se ei pysty toimittamaan palvelua antamallaan ylläpitohinnalla, koska ilmoituksen mukaan SOL Palvelut Oy ei ollut ottanut huomioon kaupunginmuseon 2.kerroksen tiloja ylläpitosiivouksen hintaa laskiessaan. Tarjouspyynnöstä puuttui 2.kerroksen pohjakuva. Hankintayksikkö katsoo, että koska tarjouspyynnössä on ilmoitettu kokonaisneliömäärä ja palvelukuvauksessa on kuvattu myös 2.kerroksen siivouksen ohje ja koska pohjakuvat ovat tarjouspyynnön täydentäviä tietoja, hankintayksikkö ei ole tehnyt virhettä tarjouspyynnössä.

Hankintayksikkö ehdotti SOL Palvelut Oy:lle alle 10 % hinnanmuutosta, jossa on kyse hankintalain (1397/2016) § 136 mukaisesti sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa liitteessä E tarkoitettuja palveluja koskevissa hankinnoissa sekä käyttöoikeussopimuksissa kansalliset kynnysarvot tai muissa hankinnoissa EU-kynnysarvot eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

SOL Palvelut Oy ilmoitti 28.3.2022, että se ei voi tarjota siivouspalveluja kaupunginmuseossa ehdotetulla ylläpitohinnalla, joten hankintalain (1397/2016) § 137 pykälän mukaisesti hankintasopimus voidaan irtisanoa erityistilanteessa, jossa sopimukseen tehdään 136 §:n 1 momentissa tarkoitettu olennainen muutos. Muutoksella otettaisiin käyttöön ehtoja, jotka olisivat mahdollistaneet muiden kuin alun perin valittujen ehdokkaiden osallistumisen menettelyyn tai muun kuin alun perin hyväksytyn tarjouksen hyväksymisen.

Toimialajohtajan toimivalta perustuu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 12.1.2022 § 3 tekemään päätökseen hankintavaltuuksista.

This decision was published on 05.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja