Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n osakkeiden merkintä, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-011623
More recent handlings
Case 4. / 178 §

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n osakkeiden merkintää koskeva muutos

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) sopimaan Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n C1-osakkeiden merkintää koskevan merkintäsopimuksen muutoksesta niin, että aiemmin päätetyn osakemäärän 96 kpl sijaan HKL merkitsee osakkeita 81 kappaletta samalla 33.000 euron (alv 0 %) osakekohtaisella merkintähinnalla niin, että osakkeiden uusi merkintähinta on yhteensä 2.673.000 euroa (alv 0%).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

HKL:n johtokunta puolsi 4.6.2020, 97 §, kaupunkiympäristölautakunnan esitystä kaupunginhallitukselle Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy (ruotsiksi Fallkullakilens Parkering Ab) -nimisen pysäköintiyhtiön perustamisesta ja yhtiön perustamisasiakirjojen hyväksymisestä. Tällöin johtokunta myös totesi, että pysäköintiyhtiön liityntäpaikkojen hallinnointiin oikeuttavien osakkeiden merkitsemistä koskeva asia tuodaan erikseen johtokunnan käsiteltäväksi kaupunginhallituksen määrittämien toimivaltarajojen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti 15.6.2020, 361 §, perustaa yhtiön ja hyväksyi osakkeiden merkintäperusteet.

HKL:n johtokunta hyväksyi 17.12.2020, 202 §, Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n uusien C1-osakkeiden merkitsemisen yhtiön maksullisessa osakeannissa 33.000 euron (alv 0 %) osakekohtaisella merkintähinnalla, siten että osakkeita merkitään 96 kpl ja niiden arvo yhteensä on 3.168.000 euroa (alv 0 %).

Tämän jälkeen Fallkullan kiilan alueen pysäköintijärjestelyissä on todettu muutostarpeita yhtiön eri pysäköintipaikkojen määriin. Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka) ja Helsingin Asumisoikeus Oy:lle (Haso) alueelle rakennettavien kohteiden (tontit 39281/1 ja 39281/2) asukaspysäköinti on ollut tarkoitus järjestää osittain yhtiön omistamissa pysäköintilaitoksissa ja osittain valtion Väyläviraston omistamalle alueelle. Mikäli näin toimittaisiin, tulisi kaupunki vuokraamaan alueen Väylävirastolta ja edelleen vuokraamaan sen Hekalle ja Hasolle. Mahdollisen ongelman aiheuttaa se, että vuokrattava alue on tarkoitettu rautatien lisäraiteelle, jonka toteuttamiseen liittyy vielä epävarmuutta. Tämän vuoksi Väylävirasto edellyttäisi vuokrasopimukseen 2-5 vuoden irtisanomisehtoa.

Koska Väyläviraston edellyttämä irtisanomisehto lisää merkittävästi Hekan ja Hason autopaikoituksen pysyvyyden epävarmuutta, ovat ne ilmoittaneet halukkuutensa sijoittaa kaikki pysäköintipaikkansa yhtiön omistamiin pysäköintilaitoksiin. Tämän mahdollistamiseksi HKL luovuttaa Hekan ja Hason tarvitsemat 15 autopaikkaa omista, yhtiön pysäköintilaitoksessa sijaitsevista liityntäpysäköintipaikoistaan (osakesarja C1).

Kaupunkiympäristön toimiala on osaltaan hyväksynyt liityntäpysäköintipaikkojen määrän muutoksen.

Muutoksen johdosta HKL merkitsee 81 kappaletta Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n C1-osakkeita aiemmin päätetyn 96 kappaleen sijaan. Merkintähinta pysyy samana (33.000 euroa, alv 0 %), jolloin osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan laskee aiemmasta 3.168.000 eurosta (alv 0%) 2.673.000 euroon (alv 0%).

Osakkeiden merkintähinnan osalta on sovittu, että HKL maksaa merkintähinnan kolmessa erässä Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:lle pysäköintilaitoksen rakentamisen edetessä. Tähän mennessä HKL on maksanut merkintähinnasta jo ensimmäiset kaksi erää (yhteensä 1.980.000 euroa) ja maksamatta on vielä viimeinen erä, joka nyt tehtävän muutoksen myötä pienenee 693.000 euroon.

HKL:n merkitsemät C1-osakkeet oikeuttavat 81 liityntäpysäköintipaikan hallinnointiin yhtiön rakennuttamassa pysäköintilaitoksessa Tapanilan aseman läheisyydessä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta ja luovuttamisesta.

Kaupunginhallitus siirsi 4.12.2017, 1098 §, em. mukaista toimivaltaa HKL:n johtokunnalle niin, että HKL:n johtokunta päättää autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden, osuuksien ja käyttöoikeuksien hankkimisesta ja luovuttamisesta, kun sopimuksen ennakoitu veroton kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa.

Close

This decision was published on 19.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Ask for more info

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi